Project

Bruinvis -populatie, dieet en contaminanten

Bruinvissen zijn beschermde diersoorten. Om aan de beschermingsplicht te voldoen heeft de Nederlandse overheid een beschermingsplicht opgesteld. Dit plan is gebaseerd op bestaande kennis van de omvang en verspreiding van de populatie.

Bruinvissen zijn schuchtere dieren die je in het wild niet makkelijk uitgebreid kunt observeren. We weten inmiddels hoeveel dieren er ongeveer in het Nederlandse deel van de Noordzee zwemmen, we weten ongeveer waar hun voedselvoorkeur ligt, maar daar houdt de kennis van het gedrag wel een beetje op. Feit is dat, ondanks de beschermde status er erg veel dieren dood aanspoelen aan de Nederlandse stranden. Sectie op de dode dieren moet de doodsoorzaak achterhalen. En passant kunnen ook de magen geanalyseerd worden en dit geeft veel informatie over de voedselvoorkeur van de bruinvissen. Daarnaast wordt geprobeerd aan de hand van het voedsel en chemische signatuur de gebieden waar bruinvissen het leven laten op te sporen. Deze vragen (wat is de doodsoorzaak, wat is het dieet en waar laten ze het leven) komen voort uit het beschermingsplan. De antwoorden die IMARES levert, dragen dan ook bij aan een betere bescherming van de Bruinvis. In 2015 zal tevens gewerkt worden aan de voorbereiding van de NO-Atlantische telling,  'SCANS III', gepland voor 2016. Deze SCANS surveys vinden eens per decade plaats. Na 2016 wordt de bruinvismonitoring waarschijnlijk binnen de KRM/N2000 monitoring geregeld.

Deliverables

Rapporten met:

  • Aantalsschattingen en verspreiding van bruinvissen in Nederlandse wateren volgens gestandaardiseerde survey- en rekenmethoden.
  • Betere inzichten in het dieet en de doodsoorzaken van gestrande bruinvissen.
  • Een indicatie van de rol van verontreinigingen in de energie budgetten van bruinvissen

Publications