Project

Burgerinitiatief Marke Mallem

In het actuele waterbeheerplan van het waterschap Rijn en IJssel (2010 – 2015) zijn onder het hoofdstuk Innovatieve samenwerking een viertal projecten beschreven waarin sprake is van nieuwe combinaties van taken en opgaven, van vernieuwde werkwijzen of van nieuwe partners. Eén van deze projecten is het burgerinitiatief Marke Mallem, waarbij sprake is van een verregaande vorm van zelfbestuur en het waterschap dat kan experimenteren met de rol van overheidsparticipatie.

De kern van het idee Marke Mallem is een ultieme vorm van participatie, namelijk zelfbestuur. In dit plan beslissen “burgers” zelf hoe de omgeving van rivier de Berkel bij Eibergen eruit komt te zien. Vervolgens gaan zij het beheer ook zelf uitvoeren. Met de oprichting van de Marke Mallem herleeft in feite een oeroude beheersvorm uit de middeleeuwen: De Marke, een gebied waarvan de lokale gemeenschap gezamenlijk gebruik van maakt en verantwoordelijk is voor het beheer.

Hoewel de pilot Marke Mallem zonder twijfel een unieke pilot is die niet zomaar kopieerbaar zal zijn naar andere situaties of gebieden is de veronderstelling van het waterschap Rijn en IJssel dat deze pilot (nieuwe) inzichten en ervaringen op kan leveren die van algemene waarde zijn voor het waterschap zelf, voor betrokken gebiedspartijen en voor partijen daarbuiten (bv. andere waterschappen, gemeenten etc.). Tot dusverre zijn de ervaringen met de pilot Marke Mallem nog veelal impliciet en zijn opgedane inzichten versnipperd aanwezig bij de diverse betrokken partijen.

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft Alterra gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de pilot Marke Mallem. Dit moet leiden tot een beter overzicht van de verschillende ervaringen en die inzicht biedt in de waardevolle lessen en handelingsperspectieven voor het waterschap Rijn en IJssel en andere betrokken partijen voor het vervolg van Marke Mallem en eventuele andere projecten.

De belangrijkste aandachtspunten voor het waterschap zijn de evaluatie van het proces waarmee deze pilot tot stand is gekomen én de (beleefde) meerwaarde van deze pilot voor het waterschap en voor de lokale gemeenschap. De evaluatie zal daarnaast ook inzicht geven in de bedoelde en onbedoelde maatschappelijke spin-off. Op basis van de evaluatie zullen lessen worden getrokken voor het vervolg van Marke Mallem, voor mogelijke andere concrete projecten waarin sprake is van publieksparticipatie en voor de handelingswijze van het waterschap in het algemeen.

Met de uitkomsten van (delen van) dit project krijgen het waterschap Rijn en IJssel en andere betrokken betrokken partijen lessen en handelingsperspectieven die gebruikt kunnen worden in het vervolgproces van de pilot Marke Mallem. Daarnaast biedt het project lessen en concrete aanbevelingen voor andere projecten van het waterschap in het kader van publieksparticipatie. In het bijzonder voor nieuwe vormen van burgerinitiatief en zelfsturing en de wijze waarop het waterschap hier middels overheidsparticipatie concreet vorm aan kan geven.