Project

CAS models for policy and decisions support

Agrarische ondernemers, en de voedselsector als geheel, innoveren hun productiesystemen onder sociale druk naar meer kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, et cetera. Daarbij hebben ze te maken met juridische, economische, fysieke en ecologische beperkingen.

Voor de beleidsvorming rond dit thema is het belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van complexe interacties tussen ondernemers en stakeholders als partners in de toeleveringsketen, nationale en lokale overheden, veterinaire en fytosanitaire diensten, politieke partijen en publieke organisaties (bijvoorbeeld op het gebied van consumenten, milieu, dierenwelzijn).

In dit project wordt de Complex Adaptive System CAS benadering toegepast op de beleidsvorming in drie verschillende gebieden:
• Regionale gevolgen voor ecologie en landschap
• Voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn
• Innovaties door sociale druk van NGO's

Dit project heeft als doel empirisch gefundeerde agent-based modellen in het beleidsanalyse en -ondersteuning in het domein van Wageningen UR te ontwikkelen en toe te passen. Daarbij ligt de focus bij het ondersteunen van beleidsbeslissingen over de duurzame productie van veilig en gezond voedsel.

De gevolgen van deze beslissingen zijn lastig voorspelbaar vanwege de complexe interacties tussen agrarische ondernemers onderling, andere stakeholders en het milieu. Agentbased modellen die rekening houden met deze interacties kunnen helpen om inzicht te krijgen in gevolgen van alternatieve besluiten.

Resultaten

In 2012 zijn de eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van een nieuwe generatie agent-based modellen voor complexe beleidsinterventies:

  • Uitwerking van beleidsbeslissingen op het gebied van waterberging en beheerscontracten op de regionale veerkracht in sociaal-economisch en ecologisch opzicht
  • Effecten van beleidsscenario’s op antibioticumgebruik en resistentie in de varkenshouderij, en gevolgen daarvan voor de volksgezondheid
  • Factoren die van belang zijn bij tot stand komen en uiteindelijke duurzaamheid van socio-technische innvaties, zoals de introductie van nieuwe teelt- of dierhouderijsystemen.

Resultaten zijn afhankelijk van de concrete projecten. Daarbij horen in:

  • Jaarlijkse bijdragen aan congressen 
  • 6 artikelen, in samenwerking met partners in het CAS-programma 
  • Een eindrapport.


Publicaties