Project

COLANDER: landschapsgestuurde klimaatadaptatie

COLANDER onderzoekt groene en landschapsgestuurde oplossingen voor regio’s en steden. Deze oplossingen kunnen gebruikt worden voor klimaatadaptatie, met vergroting van de biodiversiteit en circulair omgaan met natuurlijke bronnen.

Oplossingen

Steden staan voor grote opgaven: groeiende bevolkingsdruk, wateroverlast, afname van de biodiversiteit en de noodzaak voor circulariteit. Ook het landelijk gebied kent zijn uitdagingen. Wateroverlast of juist watertekort zorgen voor problemen in de landbouw en veranderende temperaturen en waterbeschikbaarheid beïnvloeden de biodiversiteit.

Het landschap en de natuur bieden allerlei oplossingen die kunnen helpen om deze opgaven effectief en duurzaam het hoofd te bieden. In het project COLANDER zoeken we naar klimaatadaptieve oplossingen, die tevens een bijdrage leveren aan de biodiversiteit of aansluiten bij het circulair gebruik van water, nutriënten en biomassa.

Landschapsgestuurde gebiedsontwikkeling

COLANDER kijkt naar de toepassing van zogenoemde ‘nature-based solutions’, waarbij de nadruk ligt op het gebruiken/stimuleren van natuur of groen voor klimaatadaptatie. Bij nature-based solutions wordt vaak gezocht naar oplossingen binnen het schaalniveau van het projectgebied. In dit project gaan we juist zoeken naar oplossingen op een hoger schaalniveau, namelijk het landschapsniveau.

Met name op de hoge zandgronden is het van belang om te zoeken naar ruimtelijke relaties op dit hogere schaalniveau. Oplossingen in lager gelegen gebieden zijn namelijk juist te vinden in hogere gebieden, bijvoorbeeld in het geval van wateroverlast in steden die liggen aan de benedenloop van beken. In het project COLANDER nemen we de lokale omstandigheden in de bodem en hydrologie mee in het vinden van oplossingen – de horizontale landschappelijke relaties. Dit noemen we de landschapsgestuurde gebiedsontwikkeling.

Verkenning in case studies

Om bij het zoeken naar passende oplossingen zowel de regionale als de stedelijke omstandigheden mee te kunnen nemen en met elkaar te kunnen verbinden, bestaat COLANDER uit twee casestudies: één op regionaal en één op stedelijk niveau. De cases worden zodanig geselecteerd dat ze aan te elkaar te relateren zijn, elkaar kunnen informeren en inspireren. Dit project richt zich op twee case studies op de hoge zandgronden, omdat hier de relatie tussen bovenstroomse gebieden en (vaak benedenstrooms gelegen) steden van groot belang is bij het zoeken naar oplossingen.