Call for partners: Hoe 'overleven' boeren de overgang naar duurzaam bodembeheer?

Project

Call for partners: Hoe 'overleven' boeren de overgang naar duurzaam bodembeheer?

Duurzaam bodembeheer is nodig om de bodemkwaliteit te verbeteren en de productiviteit op termijn tenminste op peil te houden. Op veel percelen is het bodembeheer op dit moment onvoldoende duurzaam. Verduurzaming van het bodembeheer kan in de eerste jaren leiden tot lagere financiële opbrengsten, bijvoorbeeld door bouwplanverruiming. De veronderstelling is dat daarna de gewasopbrengsten zullen stijgen en de teeltkosten zullen dalen. Aan een overgang hangen risico’s op vele fronten. WUR zoekt partners om te onderzoeken hoe we boeren bij deze stap kunnen ondersteunen.

Voor verduurzaming van het bodembeheer zullen boeren moeten investeren. Wie helpt hen dit inkomensdal goed door te komen?
Claude van Dongen, LTO

Mogelijke redenen om niet over te gaan

Een deel van de eigenaren, financiers en gebruikers van landbouwgrond maken de stap naar duurzaam bodembeheer (nog) niet. Gebrek aan bewustzijn, verwachting dat een overstap te complex is, gedrag,  risicoperceptie en financiële en institutionele belemmeringen zijn mogelijke redenen om niet over te stappen naar duurzaam bodembeheer.

 • Een gebrek aan bewustzijn dat het huidige bodemgebruik onvoldoende duurzaam is en dat er noodzaak is om hierin verandering te brengen;
 • Perceptie dat het niet mogelijk is om het bodembeheer duurzamer te maken, bijvoorbeeld omdat de grondkosten (in de vorm van hoge rentelasten of een hoge pachtprijs, in het bijzonder bij kortlopende pacht) te hoog zouden zijn;
 • Onzekerheid en van daaruit een negatieve risicoperceptie of er door verduurzaming van het bodembeheer een opbrengststijging (in combinatie met een kostendaling) op de middellange termijn op zal treden en of deze financiële verbetering op zal wegen tegen het inkomstenverlies in de daaraan voorafgaande jaren.

Hoe zorgen we ervoor dat boeren de overstap maken?

Verbeterde bodemkwaliteit zal naar verwachting leiden tot betere saldi en daarnaast steeds nadrukkelijker meegewogen (moeten) worden bij de economische waardering c.q. de prijzen van landbouwgrond. In dit project komen wij met concrete en gedragen opties om de financiële kloof die ontstaat bij de overgang van de huidige naar de gewenste bodemkwaliteit te verkleinen of te overbruggen. Denk hierbij aan financieringsinstrumenten op basis van bijvoorbeeld duurzaam beleggingsgeld en publiek geld om het risico te dragen.

Samen werken aan ambitie duurzaam grondgebruik

Met dit project willen wij een bijdrage leveren aan de ambitie duurzaam grondgebruik van de sector. Dit doen wij via publiek-privaat onderzoek. Wij zoeken nog deelnemers voor dit project. Deelname levert het volgende op:

 • Inzicht in de financiële kloof die ontstaat bij de overgang van de huidige naar de gewenste bodemkwaliteit en opties om deze te verkleinen of te overbruggen
 • Inzicht in risicoperceptie en gedrag van grondeigenaren en grondgebruikers rondom duurzaam bodembeheer
 • Financieringsinstrumenten om het risico bij de overgang naar duurzaam bodembeheer te dragen
 • Interactieve kennissessies
 • Verdubbeling van uw investering door de overheid.

Waarom meedoen in publiek-privaat onderzoek?

 • Onderwerp te complex en omvangrijk om alleen op te pakken
 • Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis en ervaringen van samenwerkingspartners
 • Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
 • Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten