Project

Collective action in cross-sectorale innovaties

Bij innovatieve ontwikkelingen in biobased economy en verantwoorde voedselproductie ontstaan nieuwe coalities, tussen boeren en chemische industrie, tussen overheden, NGO's, retail en sectororganisaties of tussen burgers, zorginstellingen en (stads)boeren. Succesvolle 'collective action' draagt bij aan het slagen van de innovatie. DLO is vaak bij dergelijke projecten betrokken en speelt ook een rol bij het ontwikkelen van nieuwe coalities. Om dit beter te doen, ontwikkelt dit project inzicht en instrumentarium voor onderzoeksorganisaties, op basis van casestudies.


Bij innovatieve projecten onstaan vaak nieuwe partnerschappen (collective action). In de biobased economy ontstaan nieuwe ketens, bijvoorbeeld agrarische sector en chemie. Bij stadslandbouw ontstaan nieuwe verbindingen tussen overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en (agrarische) ondernemers. Bij verduurzaming van de plantaardige of dierlijke sectoren ontstaan soms coalities tussen NGO's, retail en agrarische sector (bijv. rondom dierenwelzijn). DLO is vaak bij dergelijke innovaties betrokken en speelt soms een actieve rol in de ontwikkeling van nieuwe coalities. Dit project ontwikkelt kennis en instrumentarium voor onderzoeksorganisaties om collective action effectief te ondersteunen. Daarin wordt samengewerkt met KBII. Er wordt gewerkt vanuit casestudies, projecten waarin collective action ontstaat en waarin DLO een rol speelt. 


Publicaties

Downloads