Project

Criteria duurzame inkoop

De Criteria Duurzame Inkoop worden herzien. “Catering” valt hier ook binnen. Voor bedrijven is het echter altijd zoeken hoe zij hun product binnen deze criteria kunnen positioneren. NZO is dit voor zuivel verder gaan uitwerken en is tot een model voor de Criteria Duurzame Inkoop gekomen.

De vraag is of dit model ook van toepassing is op andere productgroepen. Het doel van dit project is om een model voor de Criteria Duurzame Inkoop te ontwikkelen dat op verschillende productcategorieën van toepassing is.

Aanpak en tijdspad

  • Januari 2012: Als eerste wordt het model dat door NZO is ontwikkeld voor zuivel verkent op hoe stevig en stabiel het is en in hoeverre het model kan dienen als uitganspunt voor andere producten en productgroepen. Hieruit ontstaat een go/no go-moment.
  • Februari: Indien er een ‘go’ gegeven is vindt er een verdere verkenning van het model plaats.
  • Februari – mei 2012: Vertaling van het model naar andere product(groep)en.
  • Mei – juli 2012: Check bij stakeholders (overheid en bedrijfsleven).
  • Augustus – september 2012: Aanpassing van het model.

Resultaten

Omdat de opzet en uitvoering in samenspraak met het bedrijfsleven is vastgesteld, is de kans op een goede doorwerking van de resultaten groot. Het resultaat van dit project zal de ontwikkeling van een model zijn voor de Criteria Duurzame Inkoop dat op verschillende product(categorie)en kan worden toegepast. Hiermee kunnen de overheid en de toeleveranciers invulling geven aan de maatschappelijke wens om te komen tot duurzame inkoop van producten door de overheid.