AF-16191 DISAC

Project

Data Intensive Smart Agrifood Chains (AF-16191 DISAC)

De aanleiding voor het onderzoeksprogramma Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) is de verwachting dat data-intensieve sturing van grondgebonden teelt, bewaring en verwerking van aardappelen, granen en ruwvoeders aanzienlijk zal bijdragen aan verduurzaming van agrifood ketens, en de verwachting van ketenpartijen dat er door een gecoördineerde cross over R&D aanpak op sensoren, data analytics en IT sneller en beter beschikbaar komen voor gebruik in de landbouw.

In 2016 is er diverse malen overleg gevoerd tussen akkerbouw- en zuivelketenpartijen om nut en focus van het programma te bespreken (zie bijlage 7). Uit die overleggen zijn 3 use(r) cases geprioriteerd met voldoende financiële ondersteuning om te starten in 2016. Twee andere use cases staan in de wacht tot er voldoende financiële ondersteuning is. Vanuit TUE is een generiek project voorgesteld gericht op wensen m.b.t. data-infrastructuren. De 3 uitgewerkte use cases hebben betrekking op verbetering en inzichtelijk maken van processen voor productie, opslag en verwerking van ruwvoer en aardappelen, op veilige en robuuste datacommunicatie tussen stand alone sensoren, data analytics software, landbouwmachines, en internetdataplatforms. In de use cases wordt kennis ontwikkeld om van data uit innovatieve sensoren voor het meten van bodem- en gewasdata die informatie geven over nutriënten, relevante omgevingsfactoren, inhoudsstoffen en kwaliteit, om te zetten in concrete beslissingsadviezen voor mens, koe en machine. De data dienen zoveel mogelijk real time, plaats- en objectspecifiek te zijn om maatwerk in beslissingsondersteuning aan te kunnen.  

Bij deze publiek private samenwerking zijn 20 bedrijven en consortia betrokken uit de agrifood sector en HTSM sector en 4 kennisinstellingen (WR, TNO, NLR en TUE). De sensorontwikkeling is use case specifiek, de benodigde IT oplossingen zullen zo veel mogelijk generiek zijn. De kennisinstellingen leveren kennis en basisprincipes waarmee de deelnemende toeleverende bedrijven hun producten kunnen ontwikkelen en toetsen. Met deze producten (nieuwe sensoren en adviesdiensten) kunnen ze nationaal en internationaal nieuwe diensten leveren.

Dit programma draagt bij aan de volgende doelstellingen die Nederland heeft: (1) verduurzaming van landbouw-productiesystemen, (2) vermindering energieverbruik en inzet van agrochemicaliën in de land- en tuinbouw, (3) meer voedselzekerheid en veiligheid en transparantere ketens, (4) minder milieubelasting en gezondere bodems en (5) nieuwe business mogelijkheden. In Figuur 1 staat weergegeven welke HT2FtW High Tech onderdelen en ketentoepassingen gewerkt wordt (zwart gestippelde vierkanten), en waaruit de eerste applicaties en capabilities verwacht mogen worden. 

Publicaties