Project

De Economie van Ecosystemen en Biodiversiteit (TEEB-NL)

In dit project wordt de economische waarde van ecosysteemdiensten inzichtelijk gemaakt. Ecosysteemdiensten worden namelijk steeds meer bedreigd en daar moet rekening mee gehouden worden bij beleidsbeslissingen en investeringen.

Doelstelling

Wereldwijd worden de biodiversiteit en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten steeds sterker bedreigd. Klimaatverandering heeft al een waarneembare invloed. Verdere temperatuurstijging van 2 tot 3 graden betekent voor ongeveer 20 tot 30 procent van de planten- en diersoorten een risico op uitsterving. Op Europees niveau verschenen een Mededeling en Actieplan inzake behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit (2006). Daarnaast heeft het IUCN Nederlands Comité een nationaal tien-puntenplan gepresenteerd, dat in het beleidsprogramma Biodiversiteit (2008) als referentiekader en inspiratiebron geldt.

Met The Economics of Ecosystems and Biodiversity Nederland, oftewel TEEB-NL, wil de rijksoverheid de economische waarde van ecosysteemdiensten inzichtelijk maken voor Nederlandse overheden, bedrijfsleven en de samenleving. Zo komt er een economische onderbouwing voor een goede afweging van het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten bij beleidsbeslissingen en investeringen.

Plan van aanpak

TEEB-NL start met een voorstudie om een helder beeld te krijgen van de wijze waarop in gebiedsstudies relevante natuurwaarden in Nederland worden gekarteerd, gekwantificeerd en gewaardeerd, en van de mogelijkheden en methodische uitdagingen van de waardering van ecosysteemdiensten. Hiervoor zijn casussen geanalyseerd met een focus op de maatschappelijke betekenis van ecosysteemdiensten in Nederland en op de rol hiervan bij beleidsbeslissingen.

Resultaten

  • Verbeteringen zijn mogelijk t.a.v. onder andere het breder in beeld brengen van effecten, het gebruik van indicatoren, hanteren van plangrenzen en het meenemen van belangen van verschillende stakeholders.
  • natuur, ecosystemen en/of ecosysteemdiensten worden op verschillende manieren in kaart gebracht bij beleids- en vraagstukken. De meeste studies richten zich maar op een beperkt aantal ecosysteemdiensten of op een beperkt onderzoeksgebied. Hierdoor is het moeilijk om uitspraken te doen over het totale plaatje.
  • Een verdere methodische ontwikkeling is gewenst om afwegingen meer integraal te kunnen nemen en meer objectiviteit en reproduceerbaarheid te bouwen.
  • Het in beeld brengen en waarderen van ecosysteemdiensten draagt bij aan bewustwording van de waarde van natuur bij stakeholders. Het leidt echter niet per definitie tot het meer stimuleren en gebruiken van ecosysteemdiensten, laat staan op een duurzame manier. Het blijkt ook lastig om de kosten en baten over de verschillende stakholders te verdelen. Voor een goede verdeling moeten gebiedspecifieke maatinstrumenten ontwikkeld worden.

Publicaties

TEEB voor gebieden; Hendriks, K. , Braat, L.C. , Deerenberg, C.M. , Egmond, P.M. van , Gaaff, A. , Heide, C.M. van der , Jongbloed, R.H. , Klok, C. , Leneman, H. , Melman, T.C.P. , Ruijs, A.J.W. , Tamis, J.E. (2014) : Wageningen UR, 2014