Project

Delta BIS

Het bodemkundig informatiesysteem (BIS) is een belangrijke bron van bodemkundige gegevens. Er bestaat echter een discrepantie tussen de beschikbare gegevens in het BIS en de gevraagde informatie waarop beleid moet worden afgestemd. De beschikbare gegevens zijn waarnemingen aan bodemlagen op een beperkt aantal locaties, terwijl de gevraagde informatie die daarvan kan worden afgeleid vlakvullend beschikbaar moet zijn (als kaarten). Tot nu toe wordt deze informatie meestal ad hoc verkregen in het kader van een onderzoeksproject. Deze aanpak is niet altijd even efficiënt of reproduceerbaar en bovendien ontbreekt vaak informatie over de kwaliteit van de vervaardigde kaart.

Doelstelling

Doel van dit project is om een systeem te ontwikkelen waarmee op efficiënte en reproduceerbare wijze BIS-gegevens kunnen worden omgezet naar beleidsrelevante informatie in de vorm van kaarten waarvan de kwaliteit gekwantificeerd is. In dit zogenaamde deltaBIS-systeem moet de maakwijze van de kaarten worden vastgelegd in de vorm van ‘recepten’ (blauwdrukken). De kaarten moeten reproduceerbaar, herleidbaar en op efficiënte wijze te updaten of te upgraden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat niet de kaarten zelf maar alleen het recept wordt opgeslagen. Dit zal tot een aanzienlijke reductie van de benodigde opslagcapaciteit en kosten leiden.

We richten ons met name op de huidige gebruikers van BIS. Dat zijn ondermeer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de waterschappen, de provincies, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en  overige kennisinstellingen en  adviesbureaus.

Begoogde resultaat

De volgende producten zullen worden opgeleverd:

  • update van de toolbox
  • update van het kookboek (nieuwe recepten, verbetering van bestaande recepten) waarbij het concreet ondermeer gaat om recepten voor organischestof-kaarten en (3D) kaarten van de bodemtextuur (december 2012)
  • prototype van een eenvoudige gebruikersinterface (webapplicatie) om kaarten met deltaBIS aan te maken (december 2012.
  • presentaties/demonstraties van het te ontwikkelen systeem aan potentiële gebruikers (hele jaar door)

In 2014 moet de bruikbaarheid van het BIS sterk zijn vergroot door het BIS uit te breiden met een instrument waarmee de beschikbare bodemkundige gegevens op efficiënte en reproduceerbare wijze kunnen worden omgezet naar vlakdekkende beleidsrelevante informatie (kaarten) waarvan de nauwkeurigheid (kwaliteit) is gekwantificeerd. Dat laatste is van groot belang om de informatie naar waarde te kunnen schatten zodat beslissingen beter kunnen worden onderbouwd. Ook is dergelijke informatie essentieel voor het uitvoeren van onzekerheidsanalyses van rekenmodellen die gebruikt worden voor het vooraf verkennen van de effecten van beleidsscenario's.

Werkwijze

Met deltaBIS kunnen de losse ingrediënten worden gecombineerd tot informatie (kaarten) die beter aansluit bij de kennisbehoefte. DeltaBIS zal uit de volgende componenten gaan bestaan:
 de database BIS met bodemkundige gegevens;
 een verzameling recepten waarmee op basis van de gegevens in het BIS kaarten kunnen worden gemaakt (het kookboek)
 een verzameling methodes die kunnen worden gebruikt om kaarten te maken (een gereedschapskist)  zoals manieren om op eenvoudige wijze gegevens op te vragen uit BIS of om puntgegevens om te zetten naar vlakgegevens (kaarten) of om fouten in de database op te sporen of om (tussen)resultaten te visualiseren en te tabelleren
 een raamwerk dat de recepten, de gereedschapskist, het BIS en optioneel andere gegevensbestanden met elkaar verbindt
 een web-applicatie (gebruikersinterface) waarmee gebruikers kaarten kunnen opvragen en on-the-fly laten genereren.

In 2012 willen we ons richten op de uitwerking van het raamwerk waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij en gebruik maken van bestaande methoden en technieken en het uitbreiden van het kookboek. De kennis hiervoor zal zo veel mogelijk worden onttrokken uit lopende projecten.Daarnaast zal de toolbox worden uitgebreid. De tools die in het verleden vaak op ad hoc basis zijn ontwikkeld  zullen worden veralgemeniseerd zodat ze bruikbaar zijn voor nieuwe projecten. Daarnaast zal ook gebruik worden gemaakt van nieuwe tools die in het kader van lopende projecten zullen worden ontwikkeld. Er  zal bijvoorbeeld snel een tool worden ontwikkeld  waarmee gebruikers zelfstandig kaarten kunnen opvragen uit het BIS omdat blijkt dat hier veel vraag naar is. Deze zal de vorm aannemen van een eenvoudige webapplicatie waarmee een groot aantal (potentiële) gebruikers kan worden bediend.

Publications