Project

Deltaplan 2.0 voor de beheersing van rotproblemen veroorzaakt door Erwinia (Dickeya en Pectobacterium) soorten

De schade veroorzaakt door Erwinia-bacteriën in de pootaardappelsector is groot. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen en geen resistente rassen. De privaat-publieke samenwerking (PPS) in dit project moet leiden tot een effectief pakket aan maatregelen waarmee de aantasting door Erwinia-bacteriën effectief kan worden beheerst.

Nederland is de grootste pootaardappelexporteur van de wereld. De pootaardappelsector produceert voor ca. 400 miljoen euro aan pootgoed, waarvan 80% wordt behaald uit de export. De schade veroorzaakt door Erwinia-bacteriën wordt geschat op 40 miljoen euro per jaar. Infecties zijn in hoge mate onvoorspelbaar. Bestrijdingsmiddelen tegen deze groep van ziekteverwekkers zijn niet beschikbaar en in commerciële variëteiten wordt nauwelijks resistentie gevonden.
Binnen de pootaardappelsector en sommige bloembolteelten worden Erwinia-bacteriën gezien als het grootste ziekteprobleem. Dit project creëert zowel fundamentele als direct toepasbare kennis om de problemen te beheersen.

Erwinia in aardappel is gekozen als model in dit onderzoek. De verwachting is echter dat het project ook oplossingen zal opleveren voor problemen met bacterieziekten in ander plantaardig uitgangsmateriaal: zaden, bollen, knollen, stekken, meristemen etc.
In het onderzoek ligt de nadruk de relatie tussen microflora en de weerbaarheid van het gewas, maar er wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop schoon uitgangsmateriaal besmet raakt. Uiteindelijk moet dit project leiden tot een geïntegreerd pakket aan beheersmaatregelen om Erwinia-bacterieziekten effectief te beheersen.

Doel

Ontwikkelen van preventieve oplossingen die de weerbaarheid van het pootaardappelgewas verhogen tegen infecties met Erwinia (Dickeya en Pectobacterium)- bacteriën.

Aanpak en werkwijze

  • Het ontwikkelen en toepassen van moderne methodes voor track en trace waarmee zicht kan worden verkregen op de herkomst van beginnende infecties. Dit moet leiden tot maatregelen die infecties verminderen of zelfs uitsluiten.
  • Via fundamenteel onderzoek inzicht krijgen in de rol van de microflora in het ecosysteem op de weerbaarheid van het pootgoed tegen de Erwinia-bacteriën en bij de afbraak van moederknollen. Dit moet resulteren in een geringere besmettingskans en het voorkomen van versmering door rottende moederknollen. De kennis kan gebruikt worden bij het kiezen van teeltgebieden, bij de keuze en ontwikkeling van nieuwe rassen en bij grondbewerking.
  • Evaluatie van een integrale beheersingsstrategie over meerdere jaren en op meerdere bedrijven.

De uiteindelijke strategie wordt gebaseerd op maatregelen die voortkomen uit de beide Deltaplannen: I en II.

Beoogde resultaten

  • Methodes waarmee de herkomst van de ziekteverwekkers snel kunnen worden bepaald via Track en Trace
  • Een aanpak om pootgoed te vrijwaren van infecties met Erwinia-bacteriën door infectiebronnen te identificeren en beginnende infecties te voorkomen, ziekteontwikkeling en versmering te voorkomen.
  • Beheersmaatregelen in een integrale aanpak die klaar zijn om direct in de praktijk te evalueren
  • De resultaten van dit project worden gepubliceerd in (een aantal) rapporten, wetenschappelijke en vakbladpublicaties