Project

Deskstudie epidemiologie pereschurft

Het voortbestaan van de biologische perenteelt staat of valt met de mogelijkheid om perenschurft onder controle te houden. Een aantal biologische fruittelers zijn al gestopt met peren vanwege het niet onder controle krijgen van perenschurft. Daarom is er grote behoefte binnen de biologische fruitteelt naar meer epidemiologische kennis over perenschurft (Venturia pirina) om zo de ziekte beter te kunnen beheersen.

Over appelschurft is heel veel bekend, over perenschurft daarentegen heel weinig en kennis over appelschurft is niet één op één uitwisselbaar met peer.

Perenschurft verschilt in de schurft op appel (Venturia inaequalis) op een aantal aspecten.

  • Perenschurft overwintert op zowel het afgevallen perenblad als geïnfecteerde scheuten (conidiën). Welk substraat heeft de grootste invloed op het verloop van schurftepidemieën in peer?
  • De gevoeligheid van vruchten voor aantasting door perenschurft gedurende het seizoen is anders. Er zijn aanwijzingen dat jonge perenvruchten gedurende een veel kortere periode gevoelig zijn voor infectie dan appelvruchten. Symptomen zijn pas later zichtbaar, is er sprake van latente infecties?

Doelstelling

Het doel van dit project is om via een deskstudie duidelijkheid te krijgen over de kennislacunes die er zijn om perenschurft effectief tegen te gaan dan wel onder controle te houden.

Resultaten

Inzicht in de kennislacunes bij perenschurft, zowel gangbaar als biologisch

In 2013 overleg gehad met Prisma, Bionext en LBI over invulling van deskstudy. Verder is er literatuur verzameld wat mogelijk interessant is voor de deskstudy

Publicaties