Project

DiverIMPACTS - gewasdiversiteit als basis voor duurzame Europese productieketens

Het doel van het project DiverIMPACTS (Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple Cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainability) is het inzetten en benutten van gewasdiversiteit voor productieve, weerbare en duurzame Europese productieketens.

DiverIMPACTS richt zich op onderzoek en ontwikkeling van weerbare en diverse plantaardige productiesystemen in Europa. In de landbouw is een continue schaalvergroting gaande. Niet alleen het aaneengesloten oppervlak van één enkel gewas neemt toe, maar ook de genetische diversiteit in gewassen wordt door veredeling steeds kleiner. Dit is zorgelijk, want diversiteit is een belangrijke bouwsteen van weerbaarheid. DiverIMPACTS benadert gewasdiversiteit vanuit twee invalshoeken: diversiteit in tijd en diversiteit in ruimte in allerlei mogelijke varianten zoals diversiteit van het bouwplan, vruchtwisseling, introductie van nieuwe gewassen, onderzaai, groenbemesters, mengteelten en perceeldimensionering.

Gewasdiversiteit

Wageningen University & Research Open Teelten (WUR Open Teelten) is betrokken bij diverse projectactiviteiten van DiverIMPACTS, zoals de ondersteuning van een 25 tal Europese case studies met een breed scala van praktisch toepasbare vormen van gewasdiversiteit. De case studies leveren inzicht in de voordelen en praktische belemmeringen (lock inns) bij de toepassing van gewasdiversiteit. WUR Open Teelten richt zich hierbij op de belemmeringen op bedrijfsniveau zoals de beschikbaarheid van de juiste mechanisatie. Het ontwikkelen van kennis en praktijktoepassingen voor het vergroten van gewasdiversiteit in de Nederlandse snijmaïsteelt is een belangrijke taak van WUR Open Teelten in het project. De snijmaïsteelt behoort momenteel tot één van de meest dominante akkerbouwgewassen in Nederland, zo’n 250.000 ha. Het huidige teeltsysteem van snijmaïs brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Het behoudt van organische stof is een constante zorg voor telers. Daarnaast zijn de risico’s op bodemverdichting door de teelt van snijmais reëel. Daarnaast zijn er maatschappelijke zorgen over bemestingsniveaus en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze gelden voor de gehele landbouwsector ‘breed’ en ook voor het snijmaïsteeltsysteem.

Weerbaar snijmaïssysteem

Gewasdiversiteit

In het project DiverIMPACTS werkt WUR OpenTeelten aan de ontwikkeling van een weerbaar snijmaïsteeltsysteem. We doen dit doormiddel van 2 trajecten: het begeleiden van een case studie met stakeholders in de snijmaïsketen en meerjarig experimenteel onderzoek naar de mogelijke toepassingen van vruchtwisseling en mengteelten. De stakeholdergroep, bestaande uit telers, zaadveredelaars, adviseurs en loonwerkers, werkt nauw samen met onze onderzoekers aan praktijkoplossingen in de snijmaïsteelt. Het experimenteel onderzoek test verschillende teeltsystemen en analyseert ze op effecten op bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, ziekte- en plaagdruk, onkruidonderdrukking, biodiversiteit en productiviteit. Te denken valt aan mengteelten met combinaties van maïs en andere voedergewassen, bijvoorbeeld gras, erwten, bonen of sorghum. De voortgang is te volgen doormiddel van (Engelstalige) tussentijdse rapportages, te vinden op de DiveriIMPACTS website.

Het project heeft een looptijd van 5 jaar en heeft een budget toegekend gekregen van ruim 10 miljoen euro. We werken nauw samen met andere initiatieven die een verduurzaming van de snijmaïisteelt nastreven: de PPS ruwvoerproductie en bodemmanagement en het initiatief Grondig boeren met mais.