Project

Duurzame integratie van aquacultuur en visserij (CO-EXIST)

Kustgebieden zijn onderhevig aan een toenemende concurrentie en worden steeds beter beschermd (Natura 2000, Marine Strategy Directive). Daardoor zijn deze gebieden een bron van mogelijke conflicten voor ruimtetoewijzing.

De handhaving en/of ontwikkeling van kleinschalige kustvisserij en aquacultuur is grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de daarvoor geschikte locaties. Het gaat hierbij niet alleen om visserij en aquacultuur, maar ook om toerisme, windmolenparken, zeereservaten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de concurrentie voor dergelijke locaties toenemen, waardoor het noodzakelijk is dat er beter beleid op basis van beheerinstrumenten komt voor ruimtetoewijzing langs de kustlijn in heel Europa.

Doelstelling

Doelstelling van het project is te komen tot een roadmap om visserij en aquacultuur in de kustzone te kunnen combineren. Daarbij wordt een raamwerk opgezet voor de analyse van conflicten en mogelijkheden voor samenwerking en analyse van ruimtelijk beheer. Ook  wordt er een gereedschapskist (toolbox) ontwikkeld voor de analyse van conflicten en mogelijkheden en de ontwikkeling van ruimtelijk beheer. Deze toolbox bestaat uit zowel kwantitatieve instrumenten (o.a. modellen, gisapplicaties, visualisatie technieken) als beleidsinstrumenten.

Aanpak en tijdspad

Het project neemt alle aspecten van toepassing van ruimtelijk beheer in de kustzone mee. Eerst wordt er een literatuur rewiew gemaakt over het onderwerp, dan worden bestaande governance structuren en wetenschappelijke modellen  geëvalueerd en op basis hiervan volgen er aanbevelingen voor implementatie van beleidsinstrumenten voor integratie van aquacultuur en visserij in de kustzone. Dit betekent dat in verschillende WPs wordt geïnventariseerd, gemodelleerd en beleidsinstrumenten worden geëvalueerd.

De bijdrage van het LEI ligt in de kwantitatieve modellering van effecten van ruimtelijk beleid op de visserij/aquacultuur. Daarnaast leidt het LEI een WP waarin ruimtelijk beleidsinstrumenten een evaluatie krijgen. Dit gebeurt met behulp van een Multi Criteria Analyse waarin effecten van maatregelen op verschillende tereinen en prioriteiten van verschillende stakeholders worden geintegreerd. Daarnaast wordt ook de efficientie van de ruimtelijke beleidsinstrumenten geanaliseerd. Dit alles wordt uitgevoerd in een zestal case studies, zodat een goed overzicht komt van de best practises in ruimtelijk beleid in de kustzone van de EU.

Resultaten

Een dynamisch model voor simulatie van de effecten van ruimtelijke maatregelen voor de visserij. Dit model is geparameteriseerd voor de Noordzee case, maar wordt via het web  ook voor andere cases gebruikt.

Een rapport verschenen over het interactief raamwerk voor de analyse van de effectiviteit en efficientie van ruimtelijk beleidsmaatregelen met behulp van multi criteria analyse. Dit raamwerk zal dit jaar worden toegepast in een zestal case studies. Op basis van deze case studies zullen meer publicaties verschijnen.

Verder zijn er bijdragen geleverd aan een aantal publicaties over: Conflicten tussen visserij en aquacultuur in de kustzone en een overzicht van het beheer van de kustzone.