Project

Dynamiek influenzavirus bij biggen op zeugenbedrijven

In Nederland wordt weinig of geen onderzoek uitgevoerd naar Swine Influenza Virus (SIV) in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en veel Europese landen. Vanuit het veld komen de laatste 10 jaar steeds meer signalen dat niet alleen het virus steeds meer bij jonge biggen wordt aangetroffen, maar wordt dit ook steeds meer in verband gebracht met luchtwegproblemen en als aanleiding voor secundaire infecties bij deze diercategorie.

Doelstelling

Doelstelling van het hier beschreven onderzoek in 2013 is om viruscirculatie bij zuigende en gespeende biggen te onderzoeken, zowel op bedrijven waar de zeugen worden gevaccineerd, als op bedrijven waar ze niet worden gevaccineerd. Daarbij wordt de mogelijke invloed van SIV op gezondheid, antibioticumgebruik en productieresultaten van zuigende en gespeende biggen onderzocht.
Voor de langere termijn is de doelstelling om meer inzicht te verkrijgen in de totale virusdynamiek op zeugenbedrijven: mogelijkheid van viruspersistentie in de populatie, potentiële rol van jonge biggen als virusreservoir, invloed van vaccinatie van de zeugen op viruscirculatie bij biggen, en het gebruik en interpretatie van diagnostische testen. Deze kennis moet leiden tot onderbouwde interventiestrategieën waarmee op bedrijfsniveau viruscirculatie kan worden gereduceerd en/of schade als gevolg van een infectie kan worden beperkt.

Werkwijze

Voor 2013 ligt de nadruk op onderzoek van de viruscirculatie bij jonge (zuigende en gespeende) biggen.
  • Fase a: Literatuurstudie naar de dynamiek van het SIV op zeugenbedrijven en potentiële interventiemaatregelen om circulatie van en ziekteverschijnselen door dit virus te beperken. Dierenartsen en eventueel varkenshouders in het veld zullen worden bevraagd hoe zij de problematiek t.a.v. SIV momenteel ervaren, of en hoe dit in de loop der tijd is veranderd, welke vormen van diagnostiek bedreven worden, hoe deze geïnterpreteerd worden, en welke interventiemaatregelen nu genomen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden benut om de criteria op te stellen voor veldonderzoek in fase b.
  • Fase b1: Op basis van een veldonderzoek wordt vastgesteld wat de prevalentie van SIV onder zuigende en gespeende biggen is op verschillende leeftijden.
  • Fase b2: In dit stadium zal reeds een eerste aanzet gegeven worden voor onderzoek naar de invloed van infecties met het SIV op gezondheid, antibioticum gebruik en productieresultaten bij zuigende en gespeende biggen. Op de bedrijven uit fase b1 worden daarvoor direct relevante gegevens verzameld

Resultaten

Het resultaat van dit project is het verkrijgen van meer inzicht in de werkelijke rol van het SIV bij luchtwegaandoeningen bij jonge biggen en vleesvarkens. Dit geeft ook meer duidelijkheid over de interpretatie van diagnostische testen zoals die nu gebruikt worden in het veld. Ontwikkeling van interventietools voor de varkenshouder om viruscirculatie te reduceren en daarmee schade te beperken.