Project

Ecologisch onderzoek Getij Grevelingen

Medio 2018 is het project Getij Grevelingen gestart, waarin Rijk en regio zijn verenigd en waarin de aanleg van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam wordt voorbereid. Dit doorlaatmiddel moet leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit en algehele ecologie in het Grevelingenmeer. Wageningen Marine Research is gevraagd om beantwoording van een aantal belangrijke ecologische vragen om de inhoudelijke onderbouwing te leveren voor bestuurlijke besluitvorming (MIRT2-besluit).

  • Hoe heeft de ecologie in het Grevelingenmeer zich sinds de afsluiting ontwikkeld en wat is de verwachting van de autonome ontwikkeling (niets doen) en bij scenario’s met gedempt getij?
  • Wat zijn potentiële effecten op Natura 2000-habitats en soorten bij scenario’s met gedempt getij?
  • Kan het Grevelingenmeer kwalificeren als Natura 2000-gebied bij gedempt getij zoals de Oosterschelde (Habitattype 1160 ‘Grote Baaien’)?
  • Wat is de potentie van het ontstaan van intergetijdengebieden als foerageergebied voor vogels?

Uitvoering

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De uitvoering liep parallel aan de bestuurlijke besluitvorming over het Grevelingenmeer met een looptijd van februari-november 2019.

Samenwerking

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is intensief overlegd met Rijkswaterstaat waarbij ook het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer nauw betrokken waren. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research (potentiële effecten op Natura 2000). Analyse van broedvogels, niet-broedvogels en zeezoogdieren en het maken van een prognose voor getijscenario’s en autonome ontwikkeling is uitgevoerd in samenwerking met Delta Project Management. Daarnaast is nauw samengewerkt met Deltares en zijn uitkomsten van hun modelberekeningen gebruikt in dit onderzoek.

Publicaties

Lees ook