Project

Economische analyse van duurzame landbouw

LEI onderzoekt in verschillende projecten hoe duurzame landbouw mogelijk is met gebruik van diverse beleidsinstrumenten. Bij deze instrumenten ligt de focus op de primaire productie.

Hierbij wordt ook gekeken naar ruimtelijke en regionale verschillen in bodemkwaliteit, landgebruikpatronen, boerderijstructuren en de impact op specifieke landbouwactiviteiten.

Resultaten

In 2013 is de slotconferentie van hethet CAPRI-RD project gehouden, waarin verbeterde indicatoren voor duurzame landbouw en rural development zijn gepresenteerd.  Een belangrijk mijlpaal is de modellering van het 2e pijler (rurale ontwikkelingsbeleid) van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met behulp van partiële en algemene evenwichtsmodellen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om de impact van bestaand en nieuw beleid op kwantitatieve wijze te evalueren.

Wat betreft het thema Duurzame Veehouderij is in 2012 en 2013 gewerkt aan een raamwerk om economie, ecologie, milieu en agronomie samen te brengen in de context van een melkveehouderijbedrijf en daar performance en concurrentie-kracht indices aan te koppelen.  Daarbij is ook gekeken naar veerkracht (de mogelijkheid om bepaalde schokken op te vangen). Voor een selectie aan EU lidstaten is uitgezocht hoe duurzaam de gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven zijn en hoe het beleid de duurzaamheidsscore zou kunnen versterken.

Met betrekking tot het thema duurzame veehouderijketens is (in samenwerking met de Vrije Universiteit) ook gewerkt aan een agent based model (ABM) van de Nederlandse melkveehouderijsector, waarin alle melkveehouderij bedrijven individueel en ruimtelijk worden gemodelleerd. Een eerste versie kwam gereed in 2013. Dit model is gebruikt om het effect van de afschaffing van de melkquotering op de productie, de intensiteit ervan, de landmarkt, de bedrijfsstructuur en milieu constraints (mest, Natura 2000). In 2014 wordt een vervolgstudie gedaan naar de effecten van een meer grondgebonden melkveehouderij op productie en milieu.

In 2013 is een sociale kosten/baten-analyse (KBA) gedaan naar de positieve en negatieve externe effecten (milieu, landschap) van de Nederlandse landbouw.  Dit heeft geleid tot een modelleringstool en een intern rapport. In 2014 zal een paper over dit werk worden gepresenteerd op het tweejaarlijkse EAAE congres van de Europese landbouweconomen.

Publicaties