Project

Ecosysteemdiensten Zuid-Holland Heineken

Groene Cirkels is een samenwerkingsverband tussen Heineken Nederland, Provincie Zuid-Holland en Wageningen Environmental Research, om van de regio een wereldvoorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling te maken.

Aanjager voor deze samenwerking is de ontwikkeling van Heineken Brouwerij Zoeterwoude tot een klimaatneutraal bedrijf. Deze brouwerij, aan de rand van het Groene Hart, is de grootste van Europa en wil vóór 2020 klimaatneutraal zijn. Dit biedt de regio en haar belanghebbende partijen een uitgelezen kans om duurzamer, sterker en toekomstbestendig te worden.

Groene Cirkels koppelt de verduurzaming van de Heineken brouwerij met de kennis van Wageningen Environmental Research aan de provinciale ambities rondom ruimte, water, mobiliteit en economie. Zo ontstaat een economisch krachtig bedrijf in een aantrekkelijke omgeving waarin het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Thema's

Een duurzame maatschappij leeft van hernieuwbare energiebronnen en heeft haar materiaalstromen in kringlopen georganiseerd, vergelijkbaar met een natuurlijk ecosysteem. Groene Cirkels zet daarom ecosysteemdiensten centraal, waarbij de natuur wordt verbonden met private en publieke belangen.

Om een duurzame regio te creëren, moet er op meerdere terreinen tegelijk gewerkt worden. Groene Cirkels kiest voor de strategie: klein beginnen, groot eindigen. Het partnership concentreert zich op vijf thema's:

 • Thema 1: Stimuleren van duurzame energie en reductie broeikasgasemissies
 • Thema 2: Verzekeren van voldoende en goed water
 • Thema 3: Sluiten van grondstofkringlopen
 • Thema 4: Verduurzamen mobiliteit en logistiek
 • Thema 5: Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit.

Belangrijkste te realiseren producten/kennis van de pps

 • Een methode om een grote onderneming met wortels in de regio een rol te kunnen laten spelen als innovator in maatschappelijk gedragen natuur en landschapsbeheer.
 • Inzicht in de meerwaarde van de samenwerking tussen Overheid, Ondernemer en Onderzoek voor het realiseren van maatschappelijke innovatie in ruimtelijke ontwikkeling.
 • Inzicht in voorwaarden waaronder zelfsturende vraag en aanbod van ecosysteemdiensten tot stand komt.
 • Inzicht in de toegevoegde waarde voor economie en welzijn van het collectief en op grote schaal ontwikkelen van ecosysteemdiensten door investeringen in het landschap.
 • Een methode om investeringen van particulieren en bedrijfsleven voor natuur en landschap te combineren; inzicht in de drijfveren om te investeren.
 • Een operationele aanpak voor de toepassing van ecosysteemdiensten als drager van duurzame gebiedsontwikkeling.

  Publicaties