garnalen

Project

Effecten Garnalenvisserij in Natura2000 gebieden

Garnalenvisserij is een tot nu toe ongereguleerde visserij die voornamelijk opereert in de Nederlandse kustzone, Waddenzee en het gebied rondom Sylt. Het overgrote deel van de garnalenvisserij vindt plaats in Natura 2000-gebieden, die soms ook nog een additionele beschermingsstatus hebben, zoals de Waddenzee (Ramsar Conventie, Werelderfgoedlijst van Unesco).

Het effect van het garnalentuig op het bodemecosysteem is niet goed bekend. Voor de toekomstige vergunningverlening en de bijbehorende passende beoordeling moet duidelijk zijn wat dit effect is. Daarom is onderzoek essentieel. Gezien de tot nu toe geringe informatie over bijvangsten in de garnalenvisserij is ook voor de bijvangst van typische soorten voor genoemde habitattypes en doelsoorten van Natura 2000 aanvullende informatie nodig.

Het doel van dit project is In kaart brengen van de effecten van de garnalenvisserij in de Nederlandse N2000 gebieden.

Werkwijze

Aanpak is beschrijvend en experimenteel veldwerk koppelen aan theoretisch modelwerk. Deze benadering maakt het mogelijk om het onderzoeksbudget efficiënt te besteden. Combinatie van veld- en theoretisch werk biedt de mogelijkheid tot krachtiger interpretaties te komen van de inherent variabele veldgegevens.

Het programma loopt van 2011 tot en met 2014. Het meerendeel van het veldwerk vindt in 2012 plaats. Binnen het programma wordt een post-doc aangesteld. Het bijvangstenonderdeel begint in januari 2012 en duurt twee jaar.

Vanwege vertraging bij de vergunning zijn nog geen resultaten te melden. Het project is pas in december 2011 opgestart. Het budget van 2011 schuift door naar 2012.

Resultaat

Het resultaat is inzicht in de effecten van garnalentuig op het bodemecosysteem om vergunningverlening te kunnen toepassen. Er zijn twee producten opgeleverd. Deze zijn beide vertrouwelijk

  • Tulp I, Steenbergen J, Jansen JM, Rasenberg M (2012). Voortgangsrapportage onderzoek “Effecten van garnalenvisserij” -nr 1. IMARES rapport C037/12 (vertrouwelijk).
  • Rippen A, Steenbergen J, Rasenberg M, Jansen JM, Tulp I (2012). Voortgangsrapportage onderzoek “Effecten van garnalenvisserij”- nr. 2. IMARES rapport C117/12 (vertrouwelijk).

Publicaties