Project

Efficiënte benutting van fosfaat-meststoffen

Er is meer inzicht nodig in hoe de opbrengst en kwaliteit van gewassen behouden kunnen worden, ondanks een vermindering van het gebruik van fosfaat.

Doelstelling

Akkerbouwers, met name degenen die op fosfaatbindende gronden werken, vrezen voor een opbrengstderving door de toekomstige gebruiksnormen voor fosfaat (vanaf 2015 wil de Europese Commissie alleen nog maar evenwichtsbemesting van fosfaat hanteren). Om deze vrees te verminderen is meer kennis nodig over de bemestingstechnieken (plaatsing) voor fosfaat zodat deze beter benut wordt en over de omstandigheden waaronder die bemestingstechnieken kunnen werken. Het doel van dit project is om de akkerbouwers inzicht te geven in hoe zij met minder fosfaat toch aan de gewasnormen voor fosfaat kunnen voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst en de kwaliteit van het gewas.

Beoogd resultaat

Het onderzoek zal de perspectieven van plaatsing van fosfaat voor een aantal gewassen zichtbaar maken. De resultaten kunnen, ondersteunend door een specifieke voorlichtingsboodschap, direct worden toegepast in de praktijk. Inzicht in plaatsing van fosfaat is belangrijk omdat er nu eenmaal aan de gebruiksnormen voldaan moet worden en de fosfaatreserves ook niet oneindig zijn.

Werkwijze

In 2012 zal een veldproef worden uitgevoerd waarin aan de hand van een aantal gewassen het effect van fosfaat plaatsing ten opzichte van breedwerpig bemesten gekwantificeerd zal worden. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in het ZW zeeklei gebied (Noord-Beverland). De opzet van de proef zal eenvoudig zijn: een response-curve voor plaatsing en een curve voor breedwerpig bemesten. Een aantal proeven zal geanalyseerd worden en aan de hand daarvan zal een basis gegeven worden voor een advies voor plaatsing.