Project

Emissie-arm teeltsysteem Freesia

De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting. De Freesiateelt vindt nu nog in de grond plaats. Om de emissie van meststoffen naar het milieu te verminderen is een nieuw emissie-arm teeltsysteem voor Freesia ontwikkeld los van de grond waarbij drainwater hergebruikt kan worden.

Hierbij is rekening gehouden met gewas specifieke eisen zoals de noodzaak van uniforme bodemkoeling voor goede bloei inductie, goed kunnen planten en rooien van de Freesia knollen, goede stuurbaarheid van afrijping van knollen zodat deze na preparatie weer geschikt zijn voor vervolgteelten en verminderde vatbaarheid voor specifieke plantenziekten zoals bv. bladnecrose, een virus in Freesia wat verspreid wordt door een algemeen voorkomende bodemschimmel Olpidium brassicae. Het nieuwe systeem bestaat uit een zandbed waar via regenleiding of druppelirrigatie voedingswater wordt gegeven. Het zandbed is aangelegd op een erfgoedvloer voor uniforme drainage. Zowel in de ondervloer als in de teelt laag zijn een groot aantal verwarmingsslangen aangelegd om een uniforme bodemtemperatuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten bij de keuze van het zand zijn o.a. voldoende water aanvoerend vermogen van het zand, beperkte inwortelweerstand en de hoogte van het zandbed is afgestemd op de eigenschappen van de gekozen zandfractie.

Omdat bij een teeltsysteem op substraat los van de grond anders voeding gegeven moet worden dan bij een gangbare teelt in de grond is een nieuw voedingsschema ontwikkeld voor Freesia. Hiervoor zijn in 2015 gewasmonsters van Freesia planten, bloemtakken en knollen van de cultivar ‘Soleil’ geanalyseerd van zowel gangbare teelt in de grond als van de eerste teelt op het nieuwe teeltsysteem met zandbedden. Met behulp van de gehalte aan voedingselementen in de planten, bloemtakken en knollen en de productiegegevens, is berekend wat er in de loop van de teelt aan voeding moet worden aangevoerd.