Project

Energieopwekking uit brood- en gftafval op buurtniveau

De Lucas Community en The Beach zijn twee broedplaatsen in de Wildemanbuurt in Amsterdam-West die inzicht wilden krijgen in de haalbaarheid van lokale energie productie op basis van biovergisting. Aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) stelden zij vragen die te maken hebben met de mogelijkheid om energie op te wekken uit brood en/of gft afval in eigen buurt.

In september 2016 is een mobiele vergistingsinstallatie geïnstalleerd waar de productie van biogas uit oud brood werd gedemonstreerd en die werd beheerd door de bewoners van de Wildemanbuurt. Een kleine kookunit maakte onderdeel uit van de vergister en daaromheen zijn door de bewoners buurtactiviteiten georganiseerd.

Haalbaarheid en impact

Naast het opdoen van ervaringen met de broodvergister omvatte het totale project zowel technische als sociale onderzoeksvragen. Het sociologisch onderzoek is dan ook geïntegreerd met onderzoek naar de technische haalbaarheid van een energiebedrijf op wijkniveau. Het project fungeerde als een ‘Living Lab’ binnen het kader van AMS Institute (Advanced Metropolitan Solutions), een Technisch Instituut bestaande uit WUR, TU Delft en MIT Boston.

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek zijn Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek gegaan naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is de bereidheid van buurtbewoners om deel te nemen in lokale energieproductie?
  • Wat is de houding van de buurt voor het gescheiden inzameling van GFT-afval?
  • In hoeverre is het technisch haalbaar om GFT-afval op wijkniveau om te zetten in energie?

Samenvattend kan gezegd worden dat de installatie die door de bewoners uit de Wildemanbuurt zelf beheerd werd, veel belangstelling genoot. In een deel van de container waarin de vergister stond was een keukentje geplaatst dat gebruikt is voor kookworkshops en waar bewoners gezamenlijk kookten.
De mobiele vergister liet de buurtbewoners zien hoe het principe van biovergisting werkt en dat oud brood (en ook ander organisch afval) op deze manier op een duurzame manier kan worden gebruikt. Het project stimuleerde ook het gemeenschapsgevoel. Buurtbewoners waren trots op hun ‘Osdorpgas’.

Afvalscheiding

Omdat biovergisting alleen mogelijk is met organisch afval, is het een voorwaarde dat bewoners hun afval scheiden. Op dit moment wordt organisch afval pas gescheiden nadat het is opgehaald. Er zijn wel containers voor glas, textiel, papier en restafval maar daar wordt in de Wildemanbuurt beperkt gebruik van gemaakt.
Het onderzoek wees uit dat buurtbewoners een positieve houding hebben ten aanzien van afvalscheiding maar om het dan vervolgens ook echt te gaan doen, is het belangrijk dat:
- De buurtbewoners niet te veel moeite moeten doen om het afval te scheiden.
- Het zichtbaar is dat afval scheiden effect heeft.
- De bewoners op één of andere manier beloond worden voor het scheiden van afval.
- Bewoners het vertrouwen hebben dat iedereen meedoet.

Betrokkenheid bewoners

De broedplaatsen The Beach en de Lucas Community kunnen een belangrijke rol spelen in de verhoging van de betrokkenheid van bewoners bij het duurzaam verwerken van GFT-afval.
Ze zouden een interessante gesprekspartner kunnen zijn in het verkrijgen van meer draagvlak voor het thema afvalscheiding of duurzame afvalverwerking.
Om de haalbaarheid van biovergisting op wijkniveau verder te verkennen moet de bereidheid van gemeente en afvalbedrijf om afval op wijkniveau te scheiden en te verwerken, verder worden onderzocht. Aansluiten bij soortgelijke initiatieven in het buitengebied van Amsterdam-West is een andere te onderzoeken mogelijkheid.