Project

European Science and Technology Framework (EST-Frame)

Momenteel zijn er talloze Technology Assessment Tools in de omloop die elk hun sterke en zwakke punten hebben.

Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een flexibel raamwerk voor ‘emerging science and technology’ dat op meer holistische wijze de maatschappelijke en beleidsmatige dialoog en afwegingen over opkomende technologische ontwikkelingen wil faciliteren.

Nanotechnologie rond en in voedsel is hier als casus geselecteerd om de mogelijkheden en efficiëntie van een integraal assessment-instrument in een meer praktische setting te testen. Het uiteindelijke instrument (of raamwerk) is gericht op bestuurlijke actoren en adviesraden die beleidsmatig betrokken zijn bij politiek-maatschappelijke afwegingen rond (nieuwe) technologische ontwikkelingen.

Resultaten 2012

In het eerste jaar is voor nanotechnologie in voedsel in kaart gebracht welke assessments hier in brede zin relevant waren in Nederland, andere EU-landen en (in mindere mate) niet-Europese landen. Na literatuurstudie en een voorbereidende interviewronde met experts en stakeholders, is in het najaar een workshop met een aantal (potentiële) eindgebruikers gehouden om de behoeften aan integrale afweging nog scherper in beeld te krijgen. Ook zijn eerste resultaten gepresenteerd op de S.NET conferentie in Enschede. Afgaande op de voorlopige resultaten, zou een raamwerk voor en meer integrale assessment de communicatie en leerprocessen tussen verschillende ‘gemeenschappen’ van onderzoekers, beleidmakers, maatschappelijke en economische stakeholders moeten proberen te bevorderen.

Beoogd eindresultaat

Resultaat van dit project is een rapport over het ontwikkelen en testen van een flexibel raamwerk voor nanotechnologie in voedingsmiddelen, gebaseerd op onder andere een literatuurstudie en interviews met stakeholders.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Ontwikkelen protocol
  • Analyse beleidscontext
  • Workshop over randvoorwaarden flexibel raamwerk
  • Ontwikkeling flexibel raamwerk
  • Testen prototype flexibel raamwerk
  • Discussie met gebruikers.