Project

Europese kaderrichtlijn water

Binnen het Centrum Water en Klimaat wordt het onderzoek dat in verband staat met de Europese Kaderrichtlijn Water uitgevoerd door het team Integraal Waterbeheer.

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn uit 2000. De Kaderrichtlijn richt zich op de bescherming van alle wateren en stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in 2015 een ‘goede toestand’ hebben bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam wordt omgegaan met water. Alle Europese landen moeten uitvoering geven aan de bepalingen uit de richtlijn, dus ook Nederland. De nieuwe richtlijn betekent een ambitieuze en innovatieve aanpak van het waterbeheer. Kernelementen zijn:
- de bescherming van alle wateren: rivieren, meren, kustwateren en grondwater;
- het stellen van ambitieuze doelen om ervoor te zorgen dat alle wateren in het jaar 2015 de ‘goede toestand’ hebben bereikt;
- de verplichting tot grensoverschrijdende samenwerking tussen landen en tussen alle betrokken partijen;
- ervoor zorgen dat alle belanghebbenden actief deelnemen aan activiteiten op het gebied van waterbeheer’;
- de verplichting tot het voeren van een waterprijsbeleid en ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt;
- het in evenwicht houden van de milieubelangen en zij die afhankelijk zijn van het milieu (bron: Europese Commissie, 2000).

Europese Kaderrichtlijn Water: Integraal waterbeheer op stroomgebiedsniveau

Doelen

• Beschermen en verbeteren van aquatische ecosystemen;
• Duurzaam gebruik van water door bescherming van beschikbare waterbronnen;
• Vermindering van lozingen en emissies;
• Vermindering verontreiniging grondwater;
• Afzwakken gevolgen overstromingen en droogte

Onderzoeksvragen

• Ecologische watertypering
• Waterkwaliteit bij watertypes
• Bijdrage diffuse bronnen en achtergrondbelasting
• Relatie waterbeheer en emissies
• Effectiviteit maatregelen
• Gericht monitoren
• De prijs van water

Implementatie

• Stroomgebiedsplan
• Benoemen ecologische doelen
• Milieudoelstellingen
• Beschrijven huidige toestand
• Maatregelenprogramma
• Monitoren
• Economische analyse watergebruik

Kwantificeren Integraal Waterbeheer

• Wageningen breed
• Deelstroomgebieden
• Topsysteem
• Water- en stofstromen
• Meten en modelleren
• Integratie van methodieken
• Lokale effecten van maatregelen
• Gevolgen (ecologie, landbouw)

Overige informatie:

Project:

Aquarein: Gevolgen van de Europese kaderrichtlijn Water voor landbouw, natuur en visserij

Internet:

Van het waterforum: