Project

ExperimenteerLokaal THUIS

Het ExperimenteerLokaal richt zich op het opgang brengen, realiseren en begeleiden van transities in de stad Wageningen en wordt geïnitieerd en getrokken door THUIS. De ambitie is om samen met overheid, burgers, ondernemers actuele maatschappelijke, lokale vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. THUIS wil door te leren van elders voorkomen dat ze in alles zelf het wiel moet uitvinden. Verder vindt ze het belangrijk om haar eigen ervaringen weer te delen met de Wageningse samenleving en initiatieven elders in het land. De inzet is dat het eigenaarschap van het ExperimenteerLokaal in de toekomst bij de samenleving van Wageningen komt te liggen. THUIS vroeg de Wetenschapswinkel om via onderzoek antwoorden te vinden op haar vragen.

Onderzoek

Het onderzoek zal zich richten op de werkvorm van het ExperimenteerLokaal (ook wel Stadslab, Urban Living Lab of Social Living Lab genoemd) en de rol van factoren als: visie, leiderschap, maatschappelijke relevantie, draagvlak en de impact of doorwerking ervan in de (Wageningse) samenleving.

Ook beoogt het project ervaringen van elders met soortgelijke experimenteeromgevingen op te halen. Hoe wordt een lerende organisatie vormgegeven, hoe wordt kennis gedeeld, wat is er bekend over de betekenis, impact, waarde creatie, spin-off van andere Living Labs?

Vanaf de start van het project gaan we invulling geven aan ‘ExperimenteerLokaal Digitaal’. Een platform of ambitieuzer gesteld, een werkplaats waar inzichten, ervaringen en ideeën worden verzameld, gedeeld en mogelijk verdiept. Kan deze experimentele omgeving bijdragen aan het leren en ontwikkelen in co-creatie (burgers, overheden, bedrijfsleven)?

Beoogd resultaat

Het verzamelen van inzichten in de werkwijze en impact van het ExperimenteerLokaal - en het inzetten daarvan in het ExperimenteerLokaal - staat centraal. Deze inzichten worden verzameld aan de hand van beschikbare theorie en praktijkervaringen uit andere inspirerende, soortgelijke experimentele werkvormen. Op een digitaal platform is interactie tussen bezoekers mogelijk en worden de belangrijkste resultaten gedeeld. Of we er ook in gaan slagen deze digitale plek te laten functioneren als een plek waar naast delen van informatie ook kennis wordt verdiept en ontwikkeld is op voorhand niet te garanderen.

Over ExperimenteerLokaal THUIS

THUIS richt zich met haar Wageningse stadskamer op verbinden, delen en inspireren om te werken aan projecten. Het spin-off initiatief ExperimenteerLokaal van THUIS gaat met vraagstukken uit de samenleving aan de slag.

Een eerste proef in september 2016 rondom het thema zorg heeft geleid tot kortere lijntjes tussen de verschillende actoren op dit vlak in Wageningen. Eerste gesprekken vinden momenteel plaats om tot een meer gevulde en levendigere stad te komen door leegstand op de agenda te zetten. Naast leegstand  heeft het ExperimenteerLokaal ook onderwerpen als: vluchtelingen, verbinden studenten en lokale bevolking, meer mensen laten meedoen, gebruiken duurzame technieken, kwetsbare groepen (ouderen, verwarde mensen), oneerlijke concurrentie, in het vizier.

THUIS is met haar stadskamer zo vernieuwend bezig dat ze zijn geportretteerd in een uitzending van TEGENLICHT.