Project

Expertise ontwikkeling plant toxines

Het project expertiseontwikkeling planttoxinen heeft als doel om kennis te ontwikkelen op het gebied van (emerging) planttoxinen t.a.v. toxiciteit voor mens en dier, incidentie in voeding en diervoeders.

Bestaande informatie wordt gebundeld, toegankelijk gemaakt en vervolgens gebruikt voor prioritering van de stofgroepen die van belang zijn voor de humane en diergezondheid. Hiermee kunnen gericht risico beoordelingen uitgevoerd worden door de bevoegde autoriteiten.

In vitro toxiciteitonderzoek, uitgaande van ruwe plantextracten van jacobskruiskruid en bezemkruiskruid, moet leiden tot inzicht in mogelijke aanwezigheid van andere mutagene stoffen, naast de pyrrolizidine alkaloiden, in deze kruiden. Dit inzicht geeft onderbouwing voor de risico analyse van deze kruiden voor de diergezondheid.

Ringonderzoeken en organisatie van bijeenkomsten, zoals het First Plant Toxin Forum (9-10 november 2014), hebben als doel netwerken te bouwen en zichtbaar worden in het veld.

Er wordt op verschillende vlakken samengewerkt met andere kenniseenheden binnen WUR zoals Alterra en Toxicologie. Hiermee wordt een WUR breed kennisnetwerk verankerd inde organisatie.

Prioritering van de meest relevante (emerging) planttoxinen in voedsel en diervoeders, uit te voeren in dit project, zal leiden tot gericht onderzoek naar gevaren en vergroot de voedselveiligheid. De kennisontwikkeling op gebied van toxische effecten van planttoxinen, zoals de mutageniteit van pyrrolizidine alkaloiden, geeft onderbouwing voor de risk assessment.

Publicaties