Project

FOODMETRES: Food Planning and Innovation for Sustainable Metropolitan Regions

Wat is de impact van voedselketens op het milieu, de samenleving en de economie? Het Europese onderzoeksproject ‘Food Planning and Innovation for Sustainable Metropolitan Regions’ (FOODMETRES) kijkt hiernaar. Belangrijke onderwerpen binnen het project zijn landgebruik, logistiek en gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het voeden van stedelijke populaties

Het zwaartepunt van het project ligt op het identificeren van concepten en praktische voorbeelden voor innovatie van voedselketens binnen diverse vormen van groot- en kleinschalige landbouw en voedselproductie. Hiervoor worden casestudies uitgevoerd voor de volgende steden: Rotterdam, Berlijn, Ljubljana, Londen, Milaan en Nairobi. Speciale aandacht gaat uit naar systeeminnovatie, zoals eco-industriële regimes en sociale-netwerkconcepten die gericht zijn op het voeden van deze stedelijke populaties. Ook wordt er gekeken naar de voedselveiligheid en -kwaliteit als de voornaamste elementen van voedselplanning en -beheer.

Het verkorten van de voedselketen en het productieproces

Duurzame voeding behelst vaak meer dan het verkorten van de voedselketen alleen, het logistieke aspect vormt een klein onderdeel van de duurzaamheidsdialoog. De impact van afstand op het milieu zou wel eens verwaarloosbaar klein kunnen blijken ten opzichte van bijvoorbeeld de impact van het productieproces. Vooral als klanten meer gaan reizen om hun producten lokaal te kopen, iets wat onderdeel uitmaakt van het maatschappelijk aspect van dit vraagstuk. Consumenten voelen zich meer betrokken bij de producten die ze kopen door hier naartoe te reizen.

Doelen van FoodMetres:

  •  Het identificeren van mogelijkheden voor het innoveren van de voedselketen, zowel op lokaal-regionaal niveau als op metropolitaans niveau.
  • Het beoordelen van de economische, omgeving- en sociale gevolgen van voedselketensystemen door middel van de ecologische voetafdruk en product life-cycle-analyse.
  • Het bestuderen en vergelijken van technische, logistieke, organisatorische en bestuurlijke aspecten van innovatieve voedselketensystemen in geselecteerde casestudies in Europa en Afrika.
  • Het ontwikkelen en verbeteren van scenariomodellen en tools ter ondersteuning van stakeholders en beleidsmakers.
  •  Het ontwikkelen van makelaardijtechnieken om innovatie te versnellen en vernieuwing mogelijk te maken binnen de casestudies.

Aanpak van FoodMetres:

De aanpak van het projectteam bestaat uit:
(1) ontwikkelen van een definitie van systeeminnovatie waaronder de domeinen product, proces, maatschappij en beheer vallen.
(2) een verbreding van duurzaamheid dat de lengte van de voedselketen overschrijdt,
(3) een combinatie maken van drie ruimtelijk-functionele lagen van agro-foodsystemen die tot uiting komen in LAS (lokaal), MAS (metropolitaans/grootstedelijk) en GAS (global/mondiaal),
(4) een reeks kwantitatieve beoordelingsinstrumenten hanteren die zijn gebaseerd op de ecologische voetafdruk voor stedelijke voedselconsumptie vertaald naar ‘local hectares’. Dus concrete gebieden in de omgeving van steden die nodig zijn om negen sleutel voedselgroepen daadwerkelijk te produceren
(5) een benadering hanteren met verschillende spelers middels technieken van het ‘knowledge brokerage’ en digitale visualisatiemodellen bij het medeontwerpen van een innovatieve aanpak van de voedselvoorziening.

Resultaten: