Project

Fijnstofemissies

In 2011 zijn er maatregelen ontwikkeld om fijnstofemissies door pluimveebedrijven te verminderen. In 2012 worden deze maatregelen in de praktijk getest.

Doelstelling

Nederland heeft internationale verplichtingen wat betreft emissies van bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof, nitraat, methaan en lachgas. De afgelopen jaren is er beleid ingezet om de fijnstofuitstoot van alle belangrijke bronnen in Nederland terug te dringen. Met name pluimveehouderij blijkt een grote bijdrage te leveren aan de uitstoot van fijnstof in Nederland. Dit kan teruggedrongen worden door verschillende technische maatregelen. In 2011 is voor de leghennensector gewerkt aan de ontwikkeling en optimalisatie van dergelijke maatregelen. Het doel van dit project is om deze in de praktijk te testen. Vervolgonderzoek aan groenelementen om deze geschikt te maken voor de praktijk als stofreductietechniek voor de veehouderij en het bijdragen aan de kennisverspreiding van fijnstofreducerende maatregelen zijn ook doel van dit project.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project zal het beschikbaar komen van fijnstofreducerende maatregelen zijn voor de puimveehouderij. Op basis van techniekbeschrijvingen en specifieke emissiefactoren voor fijnstof kunnen ondernemers deze maatregelen in hun vergunning opnemen en implementeren op hun bedrijf. Wanneer deze maatregelen toegepast worden zal de uitstoot van fijnstof door pluimveebedrijven verminderen. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit verbeterd en kan Nederland voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn wat betreft fijnstof.

Werkwijze

In 2010 en 2011 is met het bedrijfsleven gewerkt aan de ontwikkeling van fijnstofreducerende maatregelen voor de leghennensector. Hierbij ging het om snel inzetbare maatregelen die geïntegreerd konden worden in de bestaande stalsystemen. In 2012 wordt een aantal van deze maatregelen afgerond door het beproeven en doormeten van de technieken op praktijkschaal. In zoveel mogelijk vergelijkende opzetten wordt per techniek de stofreductie ten opzichte van de conventionele huisvesting vastgesteld. Het vervolgonderzoek aan groenelementen zal gericht zijn op het ontwikkelen van praktische uitvoeringsvarianten met een onderbouwde fijnstofreductie.

Publicaties