Project

Flavonoïden biobeschikbaarheid

Doelen van dit project zijn: (i) het produceren van bio-beschikbare flavonoïden in verschillende productieplatforms, zoals food-grade micro-organismen en voedingsgewassen, middels het toevoegen dan wel uitschakelen van respectievelijk flavonoïd glucosyltransferase en flavonoïd rhamnosyltransferase genen en (ii) testen van de bio-beschikbaarheid en biologische activiteit van deze flavonoïd-glycosides in dier modelsystemen en evt de mens.

Plan van aanpak

  • Uitschakelen van het flavonoïd rhamnosyltransferase gen in tomaat door middel van TILLING.  Uitschakeling van het rhamnosyltransferase (RT) gen  zal leiden tot accumulatie van bio-beschikbare flavonoïd-glucosides. Een TILLING populatie is voorhanden en een screening op RT knockouts kan worden gestart, zodra de kandidaat gen targets geïdentificeerd zijn. Kandidaat KO planten zullen metabool en moleculair worden gekarakteriseerd.
  • Productie van flavonoïd glucosides in gist. Binnen de NGI booster grant worden flavonoïd-producerende giststammen ontwikkeld. Hieraan zal middels genetic engineering een flavonoïd glucosyltransferase gen worden toegevoegd, zodat deze flavonoïd glucosides gaan produceren.
  • De flavonoïd glycosides, geproduceerd in verschillende voedingsmatrices (gist cq tomaat), zullen worden getest op bio-beschikbaarheid en bio-activiteit door middel van een dier-interventiestudie in een muis c.q. rat-modelsysteem. Deze studie zal in het tweede jaar plaatsvinden bij de vakgroep Human and Animal Physiology i.s.m. Jaap Keijer.

Resultaten

De eerste mutanten zijn geanalyseerd. Een mutant laat effect zien of glycosylering van anthocyanen; een mutant laat heel sterk pleiotrope effecten zien in zaailingen. Op basis van voorspellingen is dit de mutant met het sterkste fenotype.