Project

Foodomics metabole profilering

Metabolieten bepalen veel eigenschappen van voedingsstoffen, zoals kleur, geur, smaak, gezondheid, en nutritionele eigenschappen. Het onderzoek naar de metabolietsamenstelling, metabolomics neemt een steeds belangrijkere plaats in, in het onderzoek naar biomarkers. Binnen WUR worden op diverse afdelingen metabolomics technieken ontwikkeld. Doel van dit project is deze initiatieven te integreren en de gebruiksmogelijkheden aan te tonen voor het onderzoek. Als eerste aanzet zal een inventarisatie van kennis omtrent inhoudsstoffen, bioactives, en databases worden gedaan (ASG). Vervolgens worden de zwakke schakels in de technologie bij WUR in kaart gebracht (PSG en RIKILT) en worden gezamenlijke onderzoeksinitiatieven ontplooid (allen). In verschillende werkpakketten wordt gewerkt aan specifieke onderzoeksvraagstukken.

Doelstelling

Een WP richt zich op de profilering van dierlijke producten, om bijvoorbeeld de kwaliteit en herkomst van vlees te kunnen meten aan de metabolietsamenstelling.

Een ander WP heeft als doel om op basis van profileringsanalyse van diervoedergrondstoffen die zijn blootgesteld aan verbrandingsgassen een uitspraak te kunnen doen over de veiligheid voor verdere verwerking in diervoerketen, met nadruk op early detection van mogelijke verontreiniging met dioxinen.

Activiteiten

Analyses:

  • Monster extractie en voorbewerking (om een zo breed mogelijk spectrum aan stoffen te kunnen meten)
  • Optimalisatie MS analyses (reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid)
  • Identificatie van onbekende stoffen via multidimensionale MS.

 ICT:

  • Uniforme dataverwerking en opslag.
  • Tools om spectra te analyseren en normaliseren en pieken te herkennen ongeacht het type apparaat waarop de analyse is gedaan.
  • Koppelingen met publiek beschikbare databases

Werkpakketten:

  • Specifieke cases om bovenstaande te kunnen ontwikkelen en testen.

Resultaten

Melk metabolomics experiment: Binnen WUR bestaat veel kennis over methoden om polaire en apolaire metabolieten te bepalen. Tevens is meetapparatuur met tijdruimte aanwezig waardoor samenwerking wordt bevorderd. Dit bevorderd de integratie van de SGs en zal leiden tot gezamenlijke kennisopbouw en publicaties. De eerste aanzet is aan het eind van het jaar gegeven in het melkmetabolomics experiment. De polaire metaboliet samenstelling werd in de melk samples van ASG bepaald door PSG. De analyse loopt nog, maar eerste resultaten tonen verschillen tussen de voedselsamenstelling en genotype effecten aan. Nadere gezamenlijke en statistische analyses volgen nog.

Vleeskwaliteit experiment: naar aanleiding van de oproep "RIKILT zoekt boer" zijn veel speciale vleessoorten (biologische, specifieke runderrassen, speciale behandelingen) beschikbaar gesteld aan het RIKILT. Deze zijn onderzocht op een breed scala aan metabolieten, om unieke verschillen in kaart te kunnen brengen en herkenbaarheid obv samenstelling mogelijk te maken.

Verbrandingsgassen experiment: Er zijn testmonsters kokos blootgesteld aan rookgassen onder gecontroleerde condities. Profilering vond plaats met 1D en 2DGC-TOF-MS. Er werden verscheidene gechloreerde verbindingen in behandelde monsters aangetoond op basis van ontwikkelde software scripts. De monsters bleken echter geen dioxinen te bevatten waardoor geen link met dioxineverontreiniging kon worden gelegd.