Project

Friese Veenweiden: opties voor regionale adaptatiestrategieën (ORAS)

Het Wetterskip en de Provincie Fryslân ontwikkelen een toekomstvisie voor de Friese Veenweiden. Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft de langetermijn-gevolgen van klimaatverandering voor deze regio in kaart gebracht. Samen met IVM (VU), en de Universiteit Utrecht zijn mogelijke adaptatiestrategieën in regionale workshops ontwikkeld en met stakeholders besproken op haalbaarheid en effectiviteit.

Uitgangspunt hierbij is dat de maatregelen om de nadelige effecten van klimaatverandering te verminderen niet los gezien worden van toekomstige landbouwkundige en andere ontwikkelingen in de regio en aansluiten bij de fysieke en sociaal-economische eigenschappen van het gebied.

De zorg over toenemende maaivelddaling staat centraal in de ontwikkeling van maatregelpakketten voor drie verschillende toekomstscenario’s. Met behulp van een digitale kaartentafel krijgen stakeholders een ruimtelijk beeld van de mate waarin een pakket van adaptatiemaatregelen zal leiden tot afname van de bodemdaling, en daarmee ook van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook krijgen zij een goed beeld van de effecten van de maatregelen op de landbouw- en natuurdoelen.