Project

Fytoremediation @ De Ceuvel

De Ceuvel is een duurzame broedplaats voor sociale en creatieve ondernemers. Vanuit verschillende specialisaties werken ze gezamenlijk aan een economie waar People en Planet voor Profit gaan. De broedplaats is gevestigd op een voormalige scheepswerf met een vervuilde ondergrond. Deze werf is door de Gemeente Amsterdam voor tien jaar ter beschikking gesteld aan het initiatief. De Ceuvel wil dit tijdelijke verblijf aangrijpen om een bijdrage te leveren aan een verbetering en herstel van de bodem.

Een bodemanalyse die is uitgevoerd door een ingenieursbureau laat zien dat de bovenste 50 cm vooral vervuild is met koper, nikkel, zink en PAK’s. Het plan is om in de tijd dat het terrein in beheer is, tot 2024, de bodem zover mogelijk te reinigen met natuurlijke middelen.

Onderzoeksvraag

Daarvoor kwam de Ceuvel met de volgende vraag bij de Wetenschapswinkel van Wageningen UR.
• Kan met fytoremediation en mycoremediation, waarbij planten (fyto) of met schimmels (myco) de metalen en chemische vervuiling in de bodem opruimen en de bodem van het terrein in tien jaar tijd verbeteren?

De volgende twee onderzoeksvragen zijn op basis van deze vraag geformuleerd:
• Welke planten zijn geschikt voor groei op deze locatie en kunnen tevens bijdrage aan (fyto-)remediatie van het terrein
• Is myco-remediation, reiniging met schimmels, een werkend alternatief voor de plantremediatie?

Studenten van het vak Environmental Project Studies hebben het onderzoek toegespitst op de eerste vraag, de mogelijkheden voor fytoremediatie op de Ceuvel, dat op het moment van het onderzoek al is toegepast. Het studentenonderzoek belicht de verschillende aspecten van fytoremediatie, zo hebben de studenten de aanwezige planten en planten, die een bijdrage kunnen leveren in het fytoremediatie proces, door het opruimen van de schadelijke stoffen of het versterken van het proces in kaart gebracht. Ook zijn (bodem) micro-organismen onder de loep genomen.

Het fytoremediatieproces bevorderen

Micro-organismen kunnen een bijdrage leveren door de schadelijke stoffen beter beschikbaar te maken voor de plant of door de plantgroei te bevorderen. Zo zijn arbusculaire mycorrhiza schimmels nauw verbonden aan het wortelstelsel van de plant. Ditzelfde geldt voor plantgoeibevorderende bacteriën als rhizobacteria. Thiobacilli kunnen zware metalen in de bodem makkelijker oplosbaar en dus opneembaar maken.
Chelaatvormers zijn stoffen die metalen binden en kunnen het proces stimuleren. Alternatieve behandelingsmethoden, zoals biosorption, waarbij metalen uit grondwater gehaald worden en Mycoremediatie, door paddestoelen en schimmels, zijn ook bekeken.

Verontreinigde biomassa

Tot slot zijn verschillende behandelingsmethoden van de verontreinigde (te oogsten) biomassa beoordeeld. Behandelmethoden als verbranding, verdichting en compostering leiden tot een kostenverlaging door een verminderd gewicht van de verontreinigde (en af te voeren) massa. Andere methoden zoals anaerobe vergisting, vergassing en pyrolyse helpen bij creëren van waardevolle restproducten. Deze laatste methoden zijn echter complexer en vaak duur.

Combinatie van methoden

De verkenning laat zien dat door het combineren van de verschillende methoden (keuze planten, toedienen micro-organismen of chelaten) het remediatieproces op de Ceuvel verbeterd kan worden. Het laat ook zien dat er alternatieve behandelmethoden zijn voor de biomassa die verkregen wordt.