Project

Genetica en het mechanisme van luisresistentie in Capsicum

In de paprikateelt kunnen bladluizen een groot probleem vormen. Ze veroorzaken directe schade zoals blad chlorose, vervorming, necrose, verwelking, zich niet ontwikkelende bloemen en vruchten en uiteindelijk ook afvallende bladeren. De belangrijkste schade doen ze echter indirect door het overbrengen van een groot aantal virussen.

Biologische bestrijding met sluipwespen wordt toegepast maar is duur, en niet altijd afdoende omdat de bladluizen zich zeer snel vermeerderen. Chemische bestrijding, door middel van systemische insecticiden, wordt gebruikt. Het feit dat bladluizen resistentie ontwikkelen tegen de insecticiden en de zorgen met betrekking tot hun effecten op het milieu maakt dat er alternatieven gezocht moeten worden. Paprikarassen die (partieel) resistent zijn tegen bladluizen kunnen een milieuvriendelijke oplossing zijn, zowel voor de biologische als de gangbare teelt.

In de afgelopen twee jaar hebben we verschillende wilde accessies van peper getoetst op resistentie tegen de bladluis Myzus persicae. Uit dat onderzoek zijn een aantal veelbelovende resistentiebronnen naar voren gekomen, waarop de vermeerdering van M. persicae sterk gereduceerd is. In dit project willen we de basis leggen voor de ontwikkeling van bladluisresistente paprikarassen.

Om dit doel te bereiken zullen we een moleculair genetische benadering gebruiken, die bestaat uit:

  1. Fenotypische en genotypische karakterisatie van een F2 populatie die verkregen is uit een kruising tussen een bladluis resistente en vatbare plant, gevolgd door een QTL mapping.
  2. Fijn kartering van de resistentie m.b.v. F3 lijnen verkregen uit F2 planten met een geschikt genotype voor de QTL regio’s.
  3. Productie van bijna isogene lijnen (NILs)
  4. Ophelderen van het resistentie mechanisme op basis van de kandidaatgenen voortkomend uit de fijn kartering, metaboliet en transcriptoom analyse

De belangrijkste producten van dit project zijn kennis en plant materiaal, waaronder QTL karterings gegevens, fijn karterings gegevens, identificatie van kandidaat genen voor resistentie, NILs voor de resistentie genen, opheldering van het resistentie mechanisme op basis van fijn kartering, metaboliet en transcriptoom analyse.