Project

Genetische diversiteit in onderwijs

Het doel van dit project is om de waarde van de genetische diversiteit, als onderdeel van de agrobiodiversiteit, duidelijk te maken in lesmateriaal voor het basis en voortgezet onderwijs en in voorlichtingsmateriaal voor een breder publiek. De ontwikkeling en het gebruik van dit materiaal moet leiden tot een beter bewustzijn bij de burgers dat genetische diversiteit het waard is om geconserveerd te worden. Bij de directe gebruikers ontstaan initiatieven om de genetische diversiteit te benutten in het ontwikkelen van een duurzame landbouw.

De doelgroep van het project bestaat uit jongeren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, uit geïnteresseerde burgers en uit studenten die een agrarische opleiding volgen.

Aanpak en tijdspad

In dit project wordt gefaseerd voorlichtingsmateriaal en lesstof ontwikkeld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de voorlichting voor een breed publiek en aan de ontwikkeling van onderwijscurricula. Er zijn kennisbanken voor agrobiodiversiteit voor het onderwijs en van liefhebbers verenigd in NGO’s opgebouwd. Deze worden aangevuld en onderhouden.

Resultaten

Het beoogd resultaat bestaat uit een toegenomen bewustzijn bij de specifieke doelgroepen en bij het brede publiek over de waarde en het nut van genetische diversiteit in de landbouw en het belang om deze diversiteit te behouden.

De producten bestaan uit brochures, casussen en concepten voor onderwijscurricula, lesmappen en leskisten. Twee databases (kennisbanken) worden verder ontwikkeld en onderhouden: één over Plantaardige Bronnen en één over zeldzame landbouwhuisdieren.

Resultaten 2012

De volgende activiteiten zijn gerealiseerd in 2012:

 • Een aantal NME centra en kinderboerderijen zijn van lesmateriaal voorzien. Met de SZH en NME Amstelveen is een opdracht verstrekt aan Veldwerk Nederland om een lessenserie over agrobiodiversiteit te ontwikkelen voor NME centra.
 • Het CGN heeft zich uitvoerig gepresenteerd op de Nationale Dag van het Levend Erfgoed in Arnhem. Met de directie van Naturalis is een afspraak gemaakt om in 2013 een plan uit te werken voor het presenteren van agrobiodiversiteit in het museum.
 • De Kennisbank Zeldzame Huisdierrassen en Plantaardige Genetische Bronnen blijven bestaan bij de bibliotheek van Wageningen UR, maar worden vanwege de hoge documentatie kosten niet verder aangevuld. Met Groenkennisnet is nu een nieuwsbrief ontwikkeld over genetische bronnen die maandelijks uitkomt en de lezers daarvan wijst op belangrijke ontwikkelingen en publicaties op het gebied van agrobiodiversiteit. Ongeveer 550 lezers hebben zich geabonneerd op deze digitale nieuwsbrief.
 • Op verzoek van de FAO zijn met een kleine werkgroep de “Guidelines for the in situ conservation of farm animal genetic resources” definitief gemaakt. De guidelines, die met een grote bijdrage vanuit het CGN zijn geschreven, zijn in november geaccepteerd door “International Working Group on Animal Genetic Resources” van de FAO.
 • Met een projectsubsidie van EZ en van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied is een handboek geschreven over “Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt”. Ook is er software ontwikkeld die door rasverenigingen en fokkers gebruikt kan worden om inteelt en verwantschap te bepalen of te voorspellen. In dit project heeft het CGN haar kennis ingezet die in de afgelopen jaren ontwikkeld is voor het fokken van dieren in kleine populaties.

Resultaten 2013

 • Een aantal NME centra en kinderboerderijen zijn van lesmateriaal voorzien. In opdracht van het CGN, de SZH en NME Amstelveen is een opdracht verstrekt aan Veldwerk Nederland om een lessenserie over agrobiodiversiteit te ontwikkelen voor NME centra.
 • Met het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld is een fokkerij module ontwikkeld voor een ééndaagse cursus gericht op fokkers en eigenaren van zeldzame dierrassen. Er is een WURKS project geschreven en goedgekeurd waarin een fokkerij leerboek voor de HAS wordt geschreven waarin de nodige aandacht wordt besteed aan het behoud van genetische diversiteit.
 • Het CGN heeft zich uitvoerig gepresenteerd op de Country Fair in Aalten 
 • Met Groenkennisnet worden twee nieuwsbrieven uitgegeven over genetische bronnen (plant en dier) die maandelijks uitkomt en de lezers, (respectievelijk 525 en 585) daarvan wijst op belangrijke ontwikkelingen. 
 • Met medewerkers van de leerstoelgroep Animal Production Systems is een publicatie verschenen over de culturele waarde van een uniek Indonesisch rundvee ras.

Resultaten 2014

 • Een aantal NME centra en kinderboerderijen zijn van lesmateriaal voorzien. In opdracht van het CGN, de SZH en NME Amstelveen is door Veldwerk Nederland een lessenserie over agrobiodiversiteit en voedsel ontwikkeld voor NME centra en kinderboerderijen.
 • Voor het voortgezet onderwijs zijn een aantal power point presentaties over de waarde van agrobiodiversieit geschikt gemaakt voor onderwijsdoeleinden.
 • HAS-Den Bosch ontwikkelt heeft hulp van het CGN gekregen voor een plantenveredelingsmodule over introgressie van wilde verwanten.
 • Met het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld is een fokkerij module ontwikkeld voor een ééndaagse cursus gericht op fokkers en eigenaren van zeldzame dierrassen die driemaal gegeven is.
 • Er is in het kader van een WURKS project een fokkerij leerboek voor de HBO-instellingen waarin veel aandacht wordt besteed aan het behoud van genetische diversiteit.
 • Met Groenkennisnet worden twee nieuwsbrieven uitgegeven over genetische bronnen (plant en dier) die maandelijks uitkomt en de lezers, (respectievelijk 620 en 673) daarvan wijst op belangrijke ontwikkelingen.
 • Met medewerkers van de leerstoelgroep Animal Production Systems is gewerkt aan drie publicaties waar een uniek Indonesisch rundvee ras centraal staat.
 • Met de partners van het Nationaal Plan in situ conservering is de behoefte aan kennisoverdracht uitgewerkt en opgenomen in het werkplan 2015-2019.

Publicaties