Project

Green Junkie

Amsterdam heeft net als veel andere steden te kampen met een hoge fijnstofconcentratie die een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners van de stad. In dit project analyseren we welk effect de speciaal ontwikkelde plant Green Junkie heeft op de fijnstofconcentratie.

Green Junkie is een extra harige variant van kamperfoelie met grotere bladen die is ontwikkeld door MyEarth. Volgens dit bedrijf zou het fijnstofconcentratieverlagende effect van deze plant groter zijn dan van andere planten. Met dit project wordt onderzocht welk effect de plant heeft op een van de hotspots van Amsterdam die vatbaar zijn voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging omdat ze vlak bij snelwegen en bouwwerven liggen.

Probleemstelling

Amsterdam is het centrum van een groot stedelijk gebied met een hoge bevolkingsdichtheid en veel economische activiteit. Ruimte is er schaars en er is veel verkeer. Daardoor heeft Amsterdam net als veel andere steden te kampen met een hoge fijnstofconcentratie die wordt veroorzaakt door verkeer en andere factoren en die een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners van de stad. Vooral in de buurt van snelwegen en grote bouwwerven worden hoge fijnstofconcentraties gemeten. Voor een optimaal economisch klimaat moeten milieuproblemen zoals luchtvervuiling worden teruggedrongen. Alleen dan kan Amsterdam zich meten met andere aantrekkelijke economische hotspots in Europa en daarbuiten. Het is dan ook essentieel dat er duurzame oplossingen worden gevonden om de luchtkwaliteit en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het is bekend dat planten de hoeveelheid vervuilende deeltjes in de lucht verlagen, met name als de bladeren van de plant groot zijn en veel haartjes bevatten. Het bedrijf MyEarth heeft een speciale variant van kamperfoelie ontwikkeld die het Green Junkie heeft genoemd. Het grote aantal extra lange haartjes op de bladeren van Green Junkie zullen naar verwachting grotere hoeveelheden fijnstof wegvangen dan andere planten. Op die manier draagt Green Junkie bij aan een betere luchtkwaliteit en maakt de plant steden groener en leefbaarder. Uit een recente wetenschappelijke-literatuurstudie over stedelijke vegetatie en luchtverontreiniging blijkt dat zowel de plantensoort als de ruimtelijke inrichting van het gebied van invloed is op het effect dat planten hebben op luchtvervuiling.

Doelstellingen

De geclaimde positieve effecten van Green Junkie op de luchtkwaliteit zijn nog niet bewezen. Daarom kan Green Junkie nog niet op grote schaal in de stad worden ingezet. Het is dan ook cruciaal dat de effecten worden gemonitord.

In dit project wordt onderzocht welke mogelijkheden Green Junkie biedt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is om te analyseren wat de effecten zijn van Green Junkie op de fijnstof in de lucht. Eerst zullen de effecten worden geanalyseerd in een gecontroleerde omgeving, een windtunnel. Daarnaast zal in een proeftuin in Amsterdam worden getest of dit effect ook daar aanwezig is.

De geclaimde effecten van de plant houden verband met de toepassing ervan in een concrete situatie met een specifieke ruimtelijke inrichting, en dat maakt dat de impact in de praktijk kan variƫren. (Het effect vermenigvuldigd met de toepassing bepaalt de impact.) We beginnen met een quickscan om de effecten te analyseren van de speciaal ontwikkelde plant Green Junkie op de luchtkwaliteit in een dichtbevolkt gebied waar veel verkeer is. De plek waar Green Junkie wordt geplant, heeft een grote invloed op het effect. Parameters zoals luchtstroom, verkeer, weersomstandigheden en dichtheid van de vegetatie zijn van invloed op de potentiƫle effecten.

Als er meer bekend is over de positieve impact van Green Junkie op fijnstof, kan deze plant in de praktijk worden ingezet om de kwaliteit en leefbaarheid van de stad te verbeteren. Daarbij richten we ons met name op het verbeteren van de levenskwaliteit.