Project

Grondig boeren met mais

Het project Grondig Boeren met Mais wordt uitgevoerd in drie provincies: Drenthe, Brabant en Limburg. Centraal staan de systeemdemonstraties op proefbedrijf Kooijenburg in Marwijksoord, en op proefbedrijf Vredepeel. In de systeemdemonstraties wordt het huidige maisteeltsysteem afgezet tegen alternatieve maisteeltsystemen.

Grondig boeren met Mais is in 2012 in Drenthe gestart met de zoektocht naar een alternatief duurzaam maisteeltsysteem. Dit is noodzakelijk omdat het huidige maisteeltsysteem kampt met problemen zoals uitspoeling van nutriënten, verslechtering van de bodemstructuur en een negatieve organische stofbalans. Deze problemen brengen de opbrengstpotentie van maispercelen in gevaar, en verhogen de kans op ziekten en plagen. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer.

Nutriënten en organische stof management zijn belangrijke aangrijpingspunten om de maïsteelt toekomstbestendiger te maken. Verschillende ingrediënten zijn bekend uit onderzoek. Samen met de praktijk (veehouders, adviseurs en loonwerkers) keuzes maken uit deze effectieve en haalbare maatregelen en deze samenvoegen tot een nieuw teeltsysteem met als resultaat: de opbrengst veilig te stellen en de gestelde milieudoelen te bereiken is het doel van Grondig Boeren met maïs.

Naast de langjarige systemendemonstratie worden er jaarlijks maatregelen gedemonstreerd in zogenaamde detaildemonstraties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen die het 6e Actieprogramma Nitraat met zich meebrengt: het inzaaien van een vanggewas voor 1 oktober (2019) en drijfmesttoediening in de rij (2021). Ook worden maatregelen gedemonstreerd op praktijkschaal, op zogenaamde satellietbedrijven