Grondig boeren met mais

Project

Grondig boeren met mais

De projecten Grondig Boeren met Mais Brabant én Limburg maken beide gebruik van de demonstraties die aangelegd zijn op proefbedrijf Vredepeel (WUR). Centraal staat de systeemdemonstratie. In de systeemdemonstratie wordt het huidige maisteeltsysteem afgezet tegen vernieuwende systemen. Melkveehouders, loonwerkers en adviseurs waren betrokken bij de invulling hiervan. Daarnaast bekijken we maatregelen in ‘detail’ in detaildemonstraties.

Onder de huidige wet- en regelgeving mag er nogal wat minder bemest worden dan menig boer zou willen. De lagere aanvoer van organische stof, maar ook verslechtering van de bodemstructuur brengt de opbrengstpotentie van maïspercelen in gevaar en verhoogt de druk van ziekten en plagen. Er is bovendien een grotere kans op uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, verdroging en achteruitgaande bodembiodiversiteit. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer.

Nutriënten en organische stof management zijn belangrijke aangrijpingspunten om de maïsteelt toekomstbestendiger te maken. Verschillende ingrediënten zijn bekend uit onderzoek. Samen met de praktijk (veehouders, adviseurs en loonwerkers) keuzes maken uit deze effectieve en haalbare maatregelen en deze samenvoegen tot een nieuw teeltsysteem met als resultaat: de opbrengst veilig te stellen en de gestelde milieudoelen te bereiken is het doel van Grondig Boeren met maïs.

In de systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Maïs Brabant, die op locatie Vredepeel van het Praktijkonderzoek AGV is aangelegd, zijn maatregelen samengevoegd tot vier – door melkveehouders, loonwerkers en adviseurs bedachte – vernieuwende systemen. Deze systemen worden de komende drie jaar gevolgd. Want nieuwe maatregelen uitproberen is interessant, maar het moet wél meerwaarde opleveren voor boer én milieu.

In de verschillende proeven wordt een vergelijk gedaan tussen dammenzaai en conventionele zaai. En een vergelijk tussen onderzaai met nazaai. Verder is er een demonstratie waarbij sorghum vergeleken wordt met mais. In hoeverre wortelt sorghum dieper dan mais? En hoe teelt je sorghum? De demonstratie geeft hier gevoel bij. De demonstratie bevat objecten met variaties in: Rassen, Zaaitechniek, Onkruidbeheersingsstrategie in het speciaal wordt gekeken naar bewortelingsdiepte en mineraal in november. Dit wordt afgezet tegen de bewortelingsdiepte en Nmineraal van mais.