Project

Handelingsperspectieven overheid maatschappelijke acceptatie

Het gaat in dit project om provincies en gemeenten te ondersteunen bij het zoeken naar wegen om verdere ontwikkeling van duurzame veehouderij als onderdeel van de topsector Agro en Food mogelijk te maken. Niet door de vergunningaanvragen te belasten met nog meer regels, maar door handvatten te bieden die enerzijds flexibiliteit en maatwerk mogelijk maken, en anderzijds recht doen aan duurzaamheidsaspecten die nu niet aan bod komen in de vergunningaanvraag, maar wel van groot belang zijn bij maatschappelijke houding tegenover grootschalige veehouderij.

Een verbeterde maatschappelijke acceptatie van de veehouderij en het realiseren van extra stappen naar een meer duurzame veehouderij past in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij van het ministerie van EZ. 

Doelstelling

Uitwerken van een handreiking voor de gemeentelijke en provinciale overheid om met betrekking tot veehouderijbedrijven van een toetsingsplanologie (toetsen op voldoen aan de letter van de wet) naar een ontwikkelingsplanologie richting maatschappelijke waardering en duurzaamheid te komen. Het gaat om een handreiking op de samenhangende niveaus van structuurvisie, bestemmingsplannen en individuele vergunningverlening, met aandacht voor zowel inhoud als proces. De omvang en vorm van de handreiking zal toegesneden worden op de behoefte die in het project naar voren komt. 

Resultaten

  • Inzicht in huidig beleid van provincies en gemeenten;
  • Beschrijving en analyse van cases waarin op goede manier invulling is gegeven aan niet ruimtelijke aspecten in de vergunningverlening voor uitbreiding of verduurzaming van veehouderij bedrijven; wat zijn de succes- en faalfactoren?
  • Op basis van de ervaringen uit de cases komen tot een invulling van een mogelijke handreiking voor provinciale en gemeentelijke overheden om over te gaan van toetsingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie; 
  • Inzicht in relevante kennishiaten van niet-ruimtelijke aspecten en inzicht in gewenste werkwijzen die niet binnen de bestaande RO-kaders zijn te realiseren; 
  • Inzicht in nut en werkbaarheid van de concept-handreiking bij provincies en gemeenten op basis van een workshop met daarbij betrokken ambtenaren;

Publicaties