Project

Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats herzien

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft als doel de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet vlot te trekken. Hiervoor is recente kennis rondom stikstofgevoeligheid, herstelmaatregelen en belasting in gebieden noodzakelijk.
Doel van dit project is een totaalpakket aan gereviewde en geaccordeerde herstelstrategieën als ecologische onderbouwing voor de PAS.

Voor een juridisch houdbare PAS is de meest recente kennis rondom stikstofgevoeligheid, herstelmaatregelen en belasting in gebieden noodzakelijk. Stroomlijning en doorontwikkeling van de herstelstrategieën is een interatief proces, nieuwe onderzoeksresultaten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Doel van dit project is afronden van de reviewfase tot een totaalpakket aan gereviewde en geaccordeerde herstelstrategieën als ecologische onderbouwing voor de PAS.

Deze kennis draagt bij aan optimale gebiedsanalyses voor de stikstofparagraaf in de beheerplannen.

Het gaat hierbij om Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Ecologische onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS):
  • Deel I: Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen.
  • Deel II: Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats.
  • Deel III: Landschapsecologische inbedding van de herstelstrategieën.

Resultaten

  • Up-to-date herstelstrategieën met kennis rondom herstel van stikstofgevoelige habitats.
  • Eindrapport (digitaal) met up-to-date herstelstrategieën voor alle stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van VHR-soorten.
  • Communicatie naar gebruikers via specifieke PAS-website.

Aanpak

Activiteiten zijn:
  • Teksten herzien op basis van commentaar van de internationale Reviewcommissie.
  • Totaalpakket herstelstrategieën afronden.
  • Goedkeuringen regelen.

Publicaties