De gemeente Doetinchem heeft bij de vitalisering van de binnenstad gekozen voor een aanpak met negen werkgroepen bestaande uit betrokken inwoners, ondernemers en ambtenaren. Deze gaan de ideeën die zijn verzameld in het stadslab Doetinchem uitwerken en uitvoeren. De Werkroep Groen is één van de negen werkgroepen.  Samen met de Werkgroep Streekproducten en Klein Achterhoek in 3d vertegenwoordigen zij “Beleef de Achterhoek”. Daarnaast zijn er vijf werkgroepen die het ondernemerschap bevorderen en is er één werkgroep die de Oude IJssel wil betrekken bij de binnenstad.   Onderzoek voor het masterplan De werkgroep Groen heeft aan de Wetenschapswinkel gevraagd om bouwstenen aan te dragen voor een Masterplan Groen voor het centrum van Doetinchem, inclusief de vier toegangswegen naar het centrum toe. Ze zoeken daarbij antwoord op de vraag:’ Hoe kan een ‘vergroeningsbeeld’ ontstaan, dat aansluit bij de structuur van de oude binnenstad en waarbij een aangename verblijfssfeer ontstaat?’ De ambitie van de werkgroep is dat het gebruik van ‘groen’ in de meest ruime zin van het woord moet leiden tot een groene stad die qua niveau uitstijgt boven andere ‘groene steden’.   Een masterplan bestaat uit visievorming, vaststellen randvoorwaarden en het uitrol/implementatie. Het project van de Wetenschapswinkel draagt vooral bij aan de visievorming.

Project

Het Groene Ei in Doetinchem

De werkgroep Groen is onderdeel van het StadsLAB Doetinchem, een project ingegeven door de wens burgers van Doetinchem mee te laten denken over het vitaliseren van hun stad, zoals rondom de rivier de Oude IJssel, citymarketing, fietsplannen en het ‘vergroenen van de binnenstad’. Negen werkgroepen vinden een plek binnen het StadsLAB. De werkgroep Groen wil de binnenstad aantrekkelijker maken door de groenvoorziening in het centrum en langs de toegangswegen te verbeteren.

Belang van groen voor verblijfskwaliteit

De werkgroep Groen heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd haar te ondersteunen met analyse, ideevorming en een goede onderbouwing voor een masterplan groen. Over een periode van anderhalf jaar heeft het project bijgedragen aan het steviger op de agenda krijgen van het belang van groen in de (binnen)stad van Doetinchem. Drie groepen Wageningse studenten hebben hieraan gewerkt: een groep Wageningse bachelorstudenten van Land Use Planning, het Wageningse Studentenatelier en een groep Wageningse masterstudenten uit het vak Academic Consultancy Training.

In de loop van het project is de focus verschoven van het bijdragen aan een op te stellen masterplan groen naar het meedenken en adviseren over de rol van groen in het centrum om daarmee de verblijfskwaliteit voor een vitale binnenstad te vergroten. Nu bijna twee jaar later lijkt het erop dat de periodieke aanwezigheid van studenten en de tussentijds presentaties net zo waardevol zijn geweest als het uiteindelijke advies zelf.

Leidraad en advies

Het rapport van de Wetenschapswinkel is bedoeld als leidraad waarin we ingaan op de belangrijkste inzichten uit de drie verschillende studentenonderzoeken en waarin we verwijzen naar de relevante passages en illustraties in de rapporten van de studenten. Ook staan we stil bij een lijst met onderwerpen die aandacht verdienen bij het verder werken aan een vitale binnenstad voor Doetinchem. Deze zijn niet alle aan bod gekomen in het studentenwerk maar kunnen helpen om criteria te formuleren om nieuwe projectideeën te toetsen aan de uitgangspunten die horen bij een vitale binnenstad waar het goed verblijven is.