flevoland

Project

IJkakker

Er werd geconstateerd dat precisielandbouwadviezen te langzaam doorstromen naar de praktijk en dat een krachtige impuls via het IJKakker consortium hier een en ander kan versnellen.

Doelstellingen project

IJKakker is een consortium van bedrijven, kennisinstellingen en lagere overheden die nieuwe precisielandbouwdiensten willen ontwikkelen vanuit het IJKakker-concept. IJKakker staat voor een database van zand-, klei- en dalgrondpercelen met ruimtelijke en temporele variatie van belangrijke bodem- en gewasparameters. Met deze database kunnen nieuwe diensten versneld ontwikkeld en gevalideerd worden. De consortiumleden hebben zich gebundeld om samen te werken aan de implementatie en valorisatie van innovatieve diensten voor inzet van precisietechnologie in open teelten. Hiermee wordt aanzienlijke resource efficiency behaald (meer optimaal inzetten van middelen, water en meststoffen). Ook wordt een effectieve data-infrastructuur ontwikkeld waarmee de partners data delen en diensten ontwikkelen. Het project ontwikkelt precisielandbouwdiensten op het gebied van (1) plantenvoeding, (2) gewasbescherming en (3) detectie van plantenziekten en bodemeigenschappen.

Aanpak en tijdspad

De innovatieopgave is gericht op (1) het realiseren van een IJKakker database over spatiele en temporele variatie in gewas- en bodemeigenschappen op zand-, klei en dalgrond, (2) een data-infrastructuur voor uitwisseling data tussen de IJKakker partners en (3) de ontwikkeling van precisielandbouwdiensten op gebied van (a) voedingsadviezen, (b) gewasbeschermingsadviezen, en (c) detectie van plantenziekten en bodemeigenschappen. Alle drie de onderwerpen zijn nog onvoldoende ontwikkeld voor gebruik in de praktijk. T.b.v. precisielandbouwdiensten zijn een aantal sensoren en toedieninsgtechneiekn beschikbaar, maar ontbreekt het aan robuuste beslisregels en modellen om de precisietechnologie meerwaarde te geven. Op onderdelen als detectie van plantenziekten en plantgerichte toediening zijn ook technische ontwikkeleingen nog nodig.
Welke activiteiten zijn nodig?

  • Het ontwikkelen van de database (2012-2014)
  • Het ontwikkelen van de data-infrastructuur (2012-2014)
  • Fundamenteel-strategisch onderzoek aan detectie van plant- en bodemeigenschappen
  • Ontwerpen van beslisregels en modellen voor variabel doseren van water en agro-chemicaliĆ«n in de verschillende werkpakketten (toegepast onderzoek).
  • Validatie van beslisregels, modellen en diensten (toegepast onderzoek).
  • Doorvertaling van kennis in diensten (valorisatie)
  • Demonstratie van resultaten en kennisverspreiding
  • Projectmanagement

Resultaten (beoogd)

Het initiatief levert een groot samenwerkingsverband van telers, verwerkende industrie, toeleverende bedrijven en kennisinstellingen die een gezamenlijke IJKakker database en data-infrastructuur opzetten, waarmee versneld precisielandbouwadviezen ontwikkeld, getest, gevalideerd en gedemonstreerd kunnen worden.