Project

IJzerslib en fulvozuur: Een duurzaam alternatief voor synthetische ijzermeststoffen?

Fulvozuren en ijzerslib zijn reststromen welke ontstaan bij de productie van drinkwater uit grondwater. In het kader van de ontwikkeling van een circulaire economie heeft Vitens de behoefte om deze producten op een duurzame wijze af te zetten. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van ijzerslib en fulvozuur als ijzermeststof voor gebruik op ijzer-deficiënte gronden.

IJzerslib is een restproduct dat ontstaat bij het ont-ijzeren van grondwater middels beluchting. Fulvozuren zijn kleine, goed oplosbare organische moleculen welke van nature aanwezig zijn in de bodem. Bij de winning van grondwater uit pakketten onder veengebieden bevat het grondwater fulvozuren. Deze fulvozuren geven het water een gelige kleur. Bij het ontkleuren van water worden de fulvozuren verwijderd en teruggewonnen in de vorm van een geconcentreerd en zuiver fulvozuur product. Beide producten hebben een aantal unieke eigenschappen. In de literatuur zijn er aanwijzingen gevonden dat dergelijke producten de ijzeropname in ijzer-deficiente gronden kunnen verhogen.

In Nederland komt ijzerdeficiĆ«ntie slechts beperkt voor en alleen bij specifieke ijzergevoelige teelten (o.a. perenteelt). In mediterrane gebieden met kalkrijke gronden is ijzertekort echter een groot en veelvoorkomend probleem. Om ijzergebrek bij het gewas te voorkomen worden deze gronden behandeld met ijzerchelaatmeststoffen. Deze synthetische producten zijn duur en kunnen bij uitspoelingen een negatief effect hebben op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een ijzermeststof gebaseerd op fulvozuur zou een duurzaam alternatief kunnen zijn voor synthetische ijzermeststoffen.

Het project heeft als doel om de werkzaamheid van fulvozuren en ijzerslib als ijzermeststof te testen. Het project omvat laboratoriumtesten en potproeven.