Project

Indeling fosfaatklassen

De landbouw- en milieukundige gevolgen van de verandering van de indeling van fosfaatklassen worden in dit project in kaart gebracht.

Doelstelling

De fosfaatgebruiksnormen zijn in 3 klassen gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem, laag, hoog en neutraal. In het kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn kan de grens tussen de klasse laag en neutraal op een lager niveau worden vastgesteld om meer aansluiting te krijgen bij de grenswaarden van bemestingsadviezen. De landbouwkundige en milieukundige gevolgen van wijziging van de grenswaarden van fosfaatklassen voor het areaal, mestplaatsingsruimte en ontwikkeling van de fosfaattoestand zijn onvoldoende bekend. Het doel van dit project is om deze gevolgen vast te stellen met betrekking tot 1) het areaal landbouwgronden dat in een bepaalde klasse valt, 2) plaatsingsruimte van dierlijke mest en 3) hoe de fosfaattoestand van de bodem zich zal ontwikkelen gegeven de fosfaatgebruiksnorm die voor een fosfaatklasse geldt.

Beoogde resultaat

De resultaten zullen inzicht geven in de landbouw- en milieukundige gevolgen van de verandering van de indeling van fosfaatklassen. Dit inzicht dient als beleidsvoorbereiding voor de beslissingen voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen in het kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Werkwijze

De aanpak zal bestaan uit: 1) een beschrijving van de systematiek waarmee de fosfaattoestand van de Nederlandse cultuurbodem wordt gewaardeerd t.b.v. de landbouwkundige productie, 2) een beschrijving van de onderbouwing van de criteria voor de indeling in fosfaatklassen van bemestingsadviezen, 3) de beschrijving van de opties voor indeling van fosfaatklassen van bemestingsadviezen en mogelijkheden tot standaardisatie, 4) de bepaling van landbouwkundige gevolgen van wijzigingen van de huidige indeling van de fosfaatklassen naar een andere indeling voor areaal, plaatsingsruimte en ontwikkeling van de fosfaattoestand, 5) het bepalen van de milieukundige gevolgen van de huidige en beoogde indeling van fosfaatklassen en 6 een evaluatie en rapportage.

Resultaat

Rapportage volgt later in 2013.