Project

Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports

De Greenports in de provincie Zuid-Holland zijn van groot economisch belang voor de regio. Geconstateerd is dat voor het verkrijgen en behouden van een toppositie in Europees perspectief, de verbinding tussen wetenschap en praktijk een impuls nodig heeft, om kennis tot waarde te brengen in de tuinbouwsector.

Doelstellingen project

Het inrichten van een beperkt aantal Innovatie- en Demonstratie Centra (IDC’s) in de Greenports Westland-Oostland en Duin- en Bollenstreek, fysiek en mentaal dicht bij ondernemers, als dynamische omgeving waarin ondernemers en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van innovatieve technologieën en methoden, daarmee kunnen experimenten, de kansen ervan voor hun bedrijf kunnen inzien, en voor het realiseren van deze kansen actief ondersteund kunnen worden met kennis en begeleiding. Dit alles zal leiden tot doorbraakinnovaties, op basis waarvan andere ondernemers en belanghebbenden weer kennis kunnen nemen, kansen kunnen zien, etc.

Aanpak en tijdspad

Tijdpad: start 1 december 2012 - eind 31 december 2015
Een Innovatie- en Demonstratiecentrum is een fysieke locatie waar ondernemers samen met onderzoek en onderwijs werken aan de toepassing en implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Een IDC kent de volgende nauw aan elkaar gerelateerde en in elkaar overlopende kernactiviteiten :

 1. Demonstreren van toonaangevende nieuwe technologieën en innovatieve methoden van werken. Hierbij worden toeleveranciers en andere geïnteresseerden actief betrokken bij en geïnteresseerd voor deze nieuwe technologieën en innovatieve methoden van werken, als worden zij uitgedaagd alternatieve technologieën te demonstreren.
 2. Kennis uitwisselen en kansen signaleren Met de genoemde partijen worden kansen gesignaleerd en in kaart gebracht. Waar nodig worden nieuwe consortiumleden gezocht.
 3. Ondersteuning bij het uitwerken van deze kansen. Geïnteresseerde ondernemers (early adaptors) worden actief ondersteund bij het uitwerken van deze kansen. Waar nodig wordt ontbrekende kennis gesignaleerd en aangevuld.
 4. Het creëren van doorbraakprojecten en breed communiceren daarvan. Deze begeleiding zal in een aantal gevallen ook leiden tot doorbraakprojecten. De opgedane kennis wordt breed verspreid en hetgeen werd gedemonstreerd om zo permanent toonaangevende technologieën en innovatieve methoden van werken te kunnen demonstreren (zie stap 1).

Hierbij wordt onder doorbraakinnovaties verstaan projecten die door toepassing en implementatie van kennis leiden tot een substantiële toename van productiviteit en kwaliteit van producten en productieomgevingen in de tuinbouw en waarvan het effect zich niet beperkt tot enkele ondernemers, maar waarvan de hele sector (in de breedte en door de keten heen) mee kan profiteren. Om die reden besteedt een IDC ook structureel aandacht aan het breed verspreiden van de opgedane kennis.

Een IDC moet dicht bij ondernemers worden georganiseerd. Er is dan ook sprake in deze aanvraag van 6 IDC’s op 3 locaties. Hierbij is een keuze gemaakt om ieder IDC een eigen thematiek te geven dat past bij het netwerk van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen op die locatie. Het betreft hier:

Drie IDC’s bij Wageningen UR Glastuinbouw in het Oostland rondom Energie, Water, en Smaak
Een IDC bij PPO BBF in de bollenstreek gericht op de bloembollen en vaste plantensector.
En naast de door WUR gehoste IDC's:

Een IDC bij GreenQ in Oostland gericht op Teeltmanagement/opleiding.
Een IDC in het Westland rondom Robotisering en Mechatronica
En een "netwerkhuis" in Oostland.

Resultaten

De volgende meetbare resultaten zijn behaald:

 • Zes werkende IDC’s op drie verschillende locaties, waarvan 4 bij WUR
 • 600 bedrijven zijn actief geïnformeerd over de verschillende demonstraties in de 6 IDC’s en hebben deze IDC’s bezocht al dan niet in combinatie met een bezoek aan het Netwerkhuis (specifiek voor de vier IDC’s in Bleiswijk)
 • 50 MKB-bedrijven zijn ondersteund in hun zoektocht naar innovaties
 • 17 startende bedrijven zijn ondersteund in hun zoektocht naar innovaties
 • Minimaal 2 doorbraakinnovaties binnen deze IDC’s die ook worden toegepast in de bedrijfsomgeving
 • Private bijdragen aan onderzoeksfaciliteiten etc: 1,5M
 • Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen: 25
 • Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen: 20 fte.

Niet gekwantificeerde doelstellingen zijn:

 • het creëren van een netwerk van IDC’s en opdoen van ervaring met dit type innovatiesupport.
 • Onderzoekprogramma’s van kennisinstellingen  zijn afgestemd met de marktbehoefte (vraagsturing)
 • Bedrijven implementeren de aanwezige kennis van de onderzoeksinstellingen
 • Laagdrempelige kennisoverdracht naar en tussen ondernemers, leveranciers, adviseurs, docenten, studenten, onderzoekers en bestuurders uit de Greenport.