Project

Innovaties in dataverzameling en ontsluiting

Het CEI houdt zich bezig met de efficiënte en effectieve verzameling, bewerking, opname in en beheer van databanken en presentatie van statistische gegevens over diverse activiteiten van actoren in de agrosector en het landelijk gebied in Nederland en daarbuiten. De doelgroepen zijn mondiale en communautaire organisaties (FAO, OECD, EU, Eurostat), nationale en regionale overheden en instanties (EZ, I&M, RIVM, PBL, CBS, Productschappen, provincies), georganiseerd en individueel bedrijfsleven, alsmede organisaties voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Voor een relevante en efficiënte dataverzameling is het noodzakelijk in te spelen op ontwikkelingen in de informatiebehoefte als gevolg van ontwikkelingen in het beleid en in de maatschappij maar ook op ontwikkelingen in de technische mogelijkheden voor het verzamelen en dissemineren van data.

Werkwijze en resultaten

Dit project bestond uit verschillende deelprojecten. Het eerste deelproject betrof de internationale samenwerking rond innovaties in dataverzameling, beheer en gebruik. Het ging hier om de afstemming in internationale overleggroepen zoals de OECD ‘farm level analysis’ groep die jaarlijks twee keer bij elkaar komt, bilaterale afstemming met andere landen en de Pacioli workshop. Al deze initiatieven bieden een platform voor het uitwisselen van best practises rond dataverzameling, beheer en gebruik. In 2013 is geparticipeerd in 2 OECD bijeenkomsten waarbij 2 presentaties zijn gegeven. Daarnaast is actief deelgenomen aan het onderzoekstraject ‘dairy farm productivity measurement’ wat gecoördineerd wordt door de OECD.

Daarnaast is een beschrijving gemaakt van de duurzaamheidsdata die door de TAM in het Informatienet worden verzameld en hoe hiermee met behulp van normen, indelingen en modellen tot onderzoeksdata wordt gekomen. Dit interne document moet het begrip tussen de dataverzamelaars en onderzoekers vergroten waardoor de innovaties in de dataverzameling beter tot hun recht komen in het gebruik van gegevens. Het verschaft de dataverzamelaars zicht op het gebruik van de gegevens en de onderzoekers zicht op de herkomst van de gegevens.

Ten derde is een bijdrage geleverd aan innovaties in de beheerstool iPub die een belangrijke rol speelt in de herziening van de website www.agrimatie.nl.

De beheerstool iPub is op een aantal punten aanzienlijk verbeterd:

  • De auteurs en redactieschermen zijn aangepast. Het is nu mogelijk om previews van teksten te bekijken en meerdere tekstvelden tegelijk te bewerken.
  • Versiebeheer op de teksten. Hoewel de implementatie op agrimatie.nl nog niet heeft plaatsgevonden, is het voor de beheerder al mogelijk om in iPub aan te geven welke teksten een versienummer krijgen en uiteindelijk zichtbaar zijn voor de eindgebruiker op het web. Op agrimatie.nl wordt nu alleen de laatste versie getoond. In 2014 is het mogelijk om ook eerder gepubliceerde teksten te bekijken.
  • Uitwisseling tussen publicatie. Op agrimatie.nl wordt informatie op meerdere plekken gebruikt. Voorheen waren er losse websites. www.duurzaamheidlandbouw.nl en www.barometer-agrarische-sectoren.nl zijn nu integraal opgenomen op www.agrimatie.nl. Informatie wordt 1x opgeslagen en op meerdere plaatsen gebruikt.

Publicaties