Project

Innovaties in varkensstallen

De varkenssector staat voor grote uitdagingen. Op vele fronten wil de sector de doelstellingen om te komen tot een economisch duurzame varkenshouderij verwezenlijken. . Aspecten waar innovaties gewenst zijn, zijn dierenwelzijn, emissies van ammoniak, geur, broeikasgas (methaan), energieverbruik, arbeidsomstandigheden, economie, landschappelijke inpassing, maatschappelijke acceptatie en mineralenproblematiek. Innovaties kunnen geïnitieerd worden door varkenshouders, toeleverend bedrijfsleven, de overheid of van buiten de sector.

Doelstelling

Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel is bij uitstek een ontwikkel- en broedplaats voor de innovaties. Vele projecten met dit thema zijn afgelopen jaren opgestart: De Starplus stal, de toiletstal en de EnerVatiestal. Het doel van dit project is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovatieve deeltechnieken tot innovatieve stalsystemen waarbij rekening wordt gehouden met het natuurlijk lig- en mestgedrag van varkens, het milieu, de economie en het welzijn van de varkens en de varkenshouder.

Werkwijze

Dit project is samengesteld uit meerdere projectonderdelen. Er zijn in het algemeen in de werkwijze verschillende lijnen te herkennen:

  • Benutten van het natuurlijk gedrag van varkens, het onderscheiden van verschillende functiegebieden, en hierdoor het sturen van lig- en mestgedrag.
  • Aandacht voor thermoregulatie en klimatiseren om het welzijn van de dieren te bevorderen en het gedrag te sturen. 
  • Samenwerking tussen fundamenteel onderzoek (universiteit), praktijkonderzoek en varkenshouders (netwerken en individuele innovatieve ondernemers). 
  • Hechte relaties en samenwerking met het toeleverende bedrijfsleven (met name innovatiegerichte MKB-ers). Ook het koppelen van partners uit het bedrijfsleven. Bij het varkenstoilet werken 4 MKB-ers samen; in het Starplus-onderzoek 3 partners. 
  • Integratie van vernieuwende lange termijn concepten (Varkansen, Vair Varkenshuis) tot praktische deeltechnieken (bijvoorbeeld voerbakjes). 
  • Betrekken van bedrijfsleven, onderwijs, varkenshouders, beleid en onderzoek. 
  • Verschillende stadia van onderzoek: “achter gesloten deuren” (eerste ontwikkelingen met een bedrijf) tot “de poorten open” (demonstratie). 
  • Integratie van welzijn en gezondheid van mens en dier, milieu en economie.

Resultaten

In dit project worden innovatieve stalsystemen of kleinere innovaties in stallen onderzocht en gedemonstreerd. Deze innovaties komen snel beschikbaar voor een brede groep gebruikers (meestal de varkenshouders). De innovaties op de kortere termijn kunnen direct worden geïmplementeerd in de praktijk. De innovaties op de langere termijn (met financiële risico’s) worden op deze wijze eerst onderzocht in een veilige omgeving. Door het realiseren van de innovaties wordt het bedrijfsleven ook geïnspireerd en kunnen nieuwe innovaties tot stand komen. De innovaties komen ten goede aan de varkenshouder (meer arbeidsvreugde, arbeidsgemak, lagere kosten of meer opbrengsten, gezondheid), aan het dier (beter welzijn, hogere gezondheid), aan het imago van de sector (bezig zijn met innovaties, welzijn en milieu) en aan het milieu (stof, ammoniak, geur, mest, broeikasgassen). Via de innovatieve stalsystemen wordt ook beoogd een onderscheidend concept in de markt/keten te zetten.