Project

Innovatieve stuifbestrijders voor beperking van stuifschade op lichte (zand)gronden

Winderosie of verstuiving kan veel schade en overlast veroorzaken. Verschillende innovaties om verstuiving tegen te gaan zullen worden getoetst.

Doelstelling

Winderosie of verstuiving is een groot probleem in Noordoost Nederland en op Texel. Schade die hierdoor kan ontstaan is het verwoesten van de structuur van de grond, het kapot schuren van jong gewas, het wegwaaien van pas gezaaid zaad, het mogelijk verspreiden van onkruidzaden en bodemziekten en ook voor het verkeer en de bevolking is het een overlast. Om dit tegen te gaan kan er bijvoorbeeld bodembedekker ingezaaid worden, gerst gezaaid worden tegelijk met het gewas en het toepassen van een bodembindend product dat over de bodem kan worden gespoten. Het doel van dit project is om deze innovatieve alternatieven om verstuiving tegen te gaan te toetsen.

Beoogd resultaat

De resultaten van dit project zullen weergeven welke innovatieve stuifbestrijders een goed alternatief zijn, of deze economisch en logistiek haalbaar zijn en wat voor effect deze stuifbestrijders hebben op de ontwikkeling van een gewas.

Werkwijze

De verschillende innovatieve stuifbestrijders zullen getest worden door middel van kunstmatige windopwekking. Eisen die aan de stuifbestrijders gesteld zijn dat ze duurzaam zijn, er geen sprake is van NH4 emissie, dat ze lokaal beschikbaar zijn en ook betaalbaar. Er zal een economische en logistieke analyse van de verschillende alternatieven plaatsvinden waarbij de kosten en de lokale beschikbaarheid in kaart gebracht worden. Ook zal er een inschatting gemaakt worden van de verwachte effecten van de innovatieve stuifbestrijders op de ontwikkeling van een gewas.