Project

Inspelen veranderende informatiebehoeftes EU-beleid

Achtergrond


Het Farm Accountancy Data Network (FADN) bevat gegevens over economische resultaten van agrariërs van alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze worden door de EU gebruikt voor het monitoren van de actuele stand van zaken, het evalueren van bestaand beleid en het doorrekenen van nieuw beleid. Voor Nederland verzamelt LEI Wageningen UR de benodigde gegevens met behulp van het Bedrijven-Informatienet.

Volgens uitvoeringsverordening (EU) Nr. 385/2012 van de commissie van 30 april 2012 moet het bedrijfsformulier met ingang van 2014 worden aangepast. De veranderingen bestaan onder andere uit de aanlevering van meer milieuaspecten, de waardering en afschrijving van de vaste activa, het onderscheiden van landbouwactiviteiten en de zogenaamde verbrede landbouw en de aanlevering van de kg N, P2O5 en K2O uit meststoffen. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen die moeten worden doorgevoerd bij de aanlevering van de gegevens over 2014 in de loop van 2015. Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn er grote technische veranderingen in de aanlevering van gegevens.


Beoogd resultaat

a)    Notitie met verschillen tov huidige vastlegging met update van wijzigingen

b)    Notitie met haalbaarheid blijvende aanlevering in EU variant

c)    Lijst waarin de geconstateerde verschillen zijn uitgewerkt tot concrete wijzigingsopdrachten

d)    Aangepast datamodel vastlegging/ invoerschermen / instructies door TAM’s (dataverzamelaars) m.i.v. vastlegging 2014 en m.i.v. uitwerking 2014.

e)    Training TAM’s, accountantskantoren en andere gebruikers in opzet nieuwe formulier

f)    Aangepaste Excel spreadsheet tbv aanlevering door accountantskantoren

g)    Aangepaste bedrijfsmodellen in ARTIS

h)    Aangepast software naar de eisen van het data uitwisselingsprotocol met RICA1

i)    Aangepaste procedures data uitwisseling obv gewijzigde specificaties RICA


Resultaten

In 2013 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd en de bijbehorende interne resultaten opgeleverd:
Onderdeel a: Notitie verschillen
Product is het aan de projectmedewerkers overhandigde boek met de onderdelen:
  • Publicatieblad van de EU waarin is aangemerkt welke wijzigingen in het bedrijfsformulier plaatsvinden;
  • Samenvatting van de wijzigingen nieuw RICA 2014;
  • Vergelijking met de oorspronkelijke tabellen (Engelse versie)
  • Farm Return Data Definitions (Engels)

Onderdeel b: Notitie haalbaarheid EU-variant
Wijzigingen zijn middels bezoek aan enkele accountantskantoren voorgelegd. Analyse heeft laten zien dat de meeste wijzigingen geen problemen zullen opleveren. Het verzamelen van de extra gegevens over meststoffen zal zeer vermoedelijk wel extra kosten met zich meebrengen. De specificaties vereist voor de verbrede landbouw zullen in het overgrote gedeelte van de gevallen niet kunnen worden opgeleverd. Of dit kan worden opgelost door het opvragen van extra informatie middels een enquête of het opnemen van betreffende bedrijven in de MVO-variant moet nog worden bezien.
Onderdeel c: Concrete wijzigingsopdrachten
Uitvoering van de wijzigingsopdrachten vindt in verschillende fasen plaats:
Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden betreffende vastlegging MVO;
Fase 2: Voorbereidende werkzaamheden betreffende EU-variant
Fase 3: Gedetailleerd uitwerken wijzigingsvoorstellen.

Stand van zaken eind 2013: Tabellen A, B, C en D hebben fase 1 doorlopen. A en B inmiddels ook fase 2.Publicaties