Project

Invulling prioriteiten 1H4F

In de aanloopfase van de vorming van het consortium zijn uitgebreid onderzoeksplannen gemaakt om de doelstellingen van het consortium 1H4F realiseren. Ondanks de zeer goede ranking van het voorstel 1H4F werd het voorstel niet door TKI middelen ondersteund. Uiteindelijk kon het consortium in 2013 van start gaan op basis van DLO middelen samen met bijdragen van bedrijven en andere overheden (VWS). In 2013 zijn zo bovenstaande twee projecten (ESBL attributie en DOT) gestart. In 2014 kan het onderzoek op basis van DLO middelen tezamen met middelen van het bedrijfsleven nu uitgebreid worden naar de andere prioriteiten van 1H4F.

Deze liggen op de volgende terreinen:

  • Verantwoord diergeneesmiddelen gebruik en antibiotica resistentie
  • Zoonosen; verbinding leggen tussen humaan en veterinair voor uitwisseling van kennis en de volksgezondheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden.
  • Preventie veterinaire risico’s; daarbij valt onder andere de early warning systemen, goede diagnostiek en monitoring  om ziekten vroegtijdig te signaleren, Identificatie en registratie, draaiboeken voor besmettelijke dierziekten, biosecurity rondom transport en verzamelregelgeving en destructie.
  • Internationaal beleid: om een level playing field te bewerkstelligen op Europees niveau op het gebied van diergezondheid, alsmede een goede afstemming en samenwerking bij uitbraak van dierziekten.
  • Bedrijfsgebonden dierziekten: een programma aanpak per sector om de diergezondheid op bedrijven te optimaliseren.

Publicaties