Project

Kader Richtlijn Marien / Gebieden

De implementatie van de Kaderrichtlijn mariene strategie is in volle gang. In 2015 dient een programma van maatregelen te zijn vastgesteld. Onder dit maatrgelprogramma zijn Friese Front en de Centrale Oesterbanken zoekgebieden om visserij te zoneren.

Doelstelling

De implementatie van de Kaderrichtlijn mariene strategie voor bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu is in volle gang. In 2015 dient een programma van ruimtelijke maatregelen te zijn vastgesteld. Het Friese Front en de Centrale Oestergronden zijn aangemerkt als zoekgebieden voor ruimtelijke beschermingsmaatregelen. Beide gebieden liggen in het diepe, slibrijke deel van het Nederlands Continentaal Plat. Bescherming van het Friese Front en de Centrale Oestergronden zal bijdragen aan de zeebodemintegriteit,  de biodiversiteit, en aan  onderdelen van het voedselweb..

Resultaten

In het eindrapport zijn pilot resultaten voor ruimtelijke beschermingsmaatregelen gebundeld en meerdere zonering scenario's uitgewerkt. De resultaten bieden een inhoudelijke basis voor de Kaderrichtlijn mariene strategie als het gaat om ruimtelijke beschermingsmaatregelen binnen het Friese Front en de Centrale Oestergronden.

Concreet bieden de eerste ruimtelijke beschermingsvoorbeelden in het rapport input voor de discussie in het participatietraject met stakeholders. Deze dienen in een later traject breder uitgewerkt te worden samen met stakeholders. Meer specifiek bestaat de rapportage uit een overzicht van beschikbare kennis van benthische waarden en visserij-inspanningen op de Centrale Oestergronden en het Friese Front. Ministeries, de visserijsector, productschappen en Stichting de Noordzee kunnen er hun voordeel mee doen.

Plan van aanpak

Voor de invulling van relevante ecologische kennisvragen gebruikt het projectteam recent afgeronde IMARES-projecten, literatuuronderzoek en kennis van andere projecten. Voorbeelden zijn diverse adviesdocumenten, het hotspots rapport, “Trends in indicatoren van zeebodemintegriteit (KRM) en schelpdieren in de kustzone” en FIMPAS. De onderzoekers geven ook aan waar nog kennis ontbreekt.

Voor een effectieve toepassing in het beleidstraject is de acceptatie van kennis cruciaal. Om dit te bereiken, kijken de onderzoekers welke kennis toepasbaar is om effectiviteit van maatregelen te vergelijken en eventueel door te rekenen. De beschikbare kennis is ook gebruikt in een eerste verkenning naar het selecteren van ruimtelijke beschermingszones binnen het Friese Front en de Centrale Oestergronden op basis van zowel benthische waarden als visserijwaarden.

Publicaties