Project

Kan de Nederlandse landbouw 17 miljoen Nederlanders voeden

Omdat het ministerie van EL&I het ‘Beleidsdraaiboek Crisisbeheersing Nationale Voedselvoorziening’ wil actualiseren is het doel van dit project om in kaart te brengen of het Nederlandse agroproductiesysteem in geval van een ernstige, mondiale crisis de gehele Nederlandse bevolking van voedsel kan voorzien.

Hierbij wordt uitgegaan van een ‘worst case scenario’ waarbij samenwerkingen met bijvoorbeeld EU, NAVO en VN komen te vervallen. Naast dit ‘worst case scenario’ worden ook de gevolgen van enkele andere scenario’s bestudeerd.

Aanpak en tijdspad

  • Januari 2012: Een crisisbasisscenario werd ontwikkeld op basis van kennis uit de literatuurstudie die werd gedaan om de vraag “kan Nederland 17 miljoen Nederlanders voeden?” te beantwoorden. Ook werd een aantal alternatieve scenario’s ontwikkeld waarbij Nederland zelfvoorzienend moet zijn. Hierbij werd gevarieerd met diëten, technologieën en duur van de crisis.
  • februari-maart 2012: Verzamelen van aanvullende kennis en data over scenario-uitganspunten.
  • Maart-juni 2012: Implementatie van de uitganspunten van de scenario’s in de LEI-modellen DRAM en ORANGE die rekening houden met respectievelijk verschillende bedrijfstypen binnen de agrarische sector en producenten, consumenten, importeren en exporteren.
  • Juli-augustus 2012: resultaten bespreken en eventueel modellen verbeteren.
  • Augustus-september 2012: Rapportage en presentatie.

Resultaten

Het resultaat van dit project zal bestaan uit 1) een uitbreiding van modellen met data en rekenblokken over dieetvormen, alternatieve productiemethoden en technieken, 2) verschillende scenarioanalyses en 3) een rapport met aanbevelingen.